Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTROQUÍMICA I PILES DE COMBUSTIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se incluye en el segundo semestre del master e introduce las células de combustible y la tecnología electroquímica como la alternativa energética más prometedora para aliviar la carencia de combustibles fósiles en el futuro próximo. Los alumnos ya habrán conocido el concepto de células de combustible en las asignaturas más generales del primer semestre.

En la primera parte de la asignatura se repasarán conceptos básicos de electroquímica. Algunos de ellos ya serán conocidos por los alumnos de los cursos de grado / licenciatura. Con ello asentarán las bases necesarias para comprender en detalle el funcionamiento de las células de combustible.

A continuación se estudiarán las reacciones más importantes en el contexto de las células de combustible: Estas son la oxidación de hidrógeno, la reducción de oxígeno y la oxidación de pequeñas moléculas orgánicas. Se introducirán los conceptos de electrocatálisis para comprender la relación entre la velocidad de estas reacciones y la estructura y composición del electrodo.

Finalmente, tras una introducción histórica y sobre la base de los principios introducidos en los temas anteriores, se estudiarán los distintos tipos de células de combustible y los principales parámetros de su funcionamiento.

La idea de la electroquímica como tecnología sostenible presentada en esta asignatura se completará con otras asignaturas del mismo cuatrimestre como son : Remediación Electroquímica y fotoelectroquímica. Finalmente, puesto que la célula de combustible más importante en la actualidad es la de hidrógeno oxígeno, la asignatura queda intimamente ligada a las que presentan el hidrógeno como vector energético del futuro

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE13 : Conèixer els diversos tipus de piles de combustible, els components i els paràmetres de funcionament.
 • CE14 : Conèixer les possibles aplicacions de les piles de combustible i l'estat actual de la implantació d'aquestes en els diversos sectors industrials i domèstics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els tipus, els components i els paràmetres de funcionamentde de piles de combustible.
 • Conéixer les possibles aplicacions de les piles de combustible i l'estat actual de la seua implantació en els sectors industrials i domèstics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir una formación básica en electroquímica que permita comprender en detalle el funcionamiento de las células de combustible. Conocer los principios básicos de la termodinámica de pilas. Conocer las características principales de la interfase electrificada. Comprender las leyes básicas de la cinética electródica. Conocer el concepto de electrocatálisis. Entender la relación entre electrocatálisis y la interacción de reactivos e intermedios con la superficie electródica. Descubrir la influencia de la estructura electródica superficial sobre la reactividad electroquímica. Comprender conceptos clave en electrocatálisis a partir del estudio de reacciones modelo, tales como: formación y oxidación de hidrógeno, reducción de oxígeno y oxidación de pequeñas moléculas orgánicas.
Descubrir el desarrollo histórico de las células de combustible. Conocer los principios básicos de operación de las células de combustible. Conocer los principales tipos de células de combustible. Saber interpretar los principales parámetros característicos del funcionamiento de las células de combustible.

 

 

Dades generals

Codi: 45410
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,66
Crèdits pràctics: 0,54
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix