Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN I. EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

"Vector energético hidrógeno I: Almacenamiento y transporte" es una asignatura optativa del Máster en Química Ambiental y Sostenible que se imparte durante el segundo cuatrimestre. Esta asignatura se integra en el módulo de especialización Energía y Medio ambiente. En ella se presentan las principales características que hacen del hidrógeno un vector energético de futuro. A continuación, se les proporciona a los alumnos unos conceptos básicos de los fenómenos de adsorción y catálisis heterogénea con el fin de entender mejor la asignatura. Seguidamente, se introducen los procesos de producción de hidrógeno a partir de diferentes fuentes y los procesos de purificación de hidrógeno para su uso posterior. Finalmente, se detallan las distintas opciones existentes para llevar a cabo el almacenamiento de hidrógeno y también se trata su transporte y distribución.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE10 : Conèixer els mètodes d'emmagatzematge i transport d'hidrogen per a la futura utilització.
 • CE7 : Conèixer i valorar la importància de l'hidrogen com a vector energètic.
 • CE8 : Disposar de coneixements bàsics dels fenòmens d'adsorció i catàlisi.
 • CE9 : Saber diferenciar i analitzar les diverses rutes de síntesi d'hidrogen, a més dels processos de purificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i valorar la importància de l'hidrogen com a vector energètic.
 • Disposar de coneixements bàsics dels fenòmens d'adsorció i catàlisi.
 • Diferenciar i analitzar les diverses rutes de síntesi d'hidrogen, a més dels processos de purificació.
 • Conéixer els mètodes d'emmagatzematge i transport d'hidrogen, per a la futura utilització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer las principales características que hacen del hidrógeno un vector energético de futuro.

- Aprender conceptos básicos de los fenómenos de adsorción y catálisis heterogénea.

- Entender los procesos de producción de hidrógeno a partir de diferentes fuentes.

- Analizar los procesos de purificación de hidrógeno para su uso posterior (procesos catalíticos y procesos de separación)

- Presentar y comparar las distintas opciones existentes para llevar a cabo el almacenamiento de hidrógeno

- Conocer cómo se puede llevar a cabo el transporte y distribución de hidrógeno.

 

 

Dades generals

Codi: 45408
Professor/a responsable:
SILVESTRE ALBERO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix