Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOMASSA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La gestión y valorización de los materiales que se generan en las industrias agroalimentarias, en las plantas depuradoras o en las plantas de RSU, es una cuestión fundamental en nuestra sociedad.

La mala gestión de esto materiales genera una enorme cantidad de problemas ambientales. Hay dos líneas fundamentales en cuanto a la gestión de estos recursos:

-La utilización como biocombustible en plantas icineradoras.

-El compostaje como método de reciclaje, valorización y uso ambiental amigable de estos materiales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF17 : Saber utilitzar les eines d'avaluació dels efectes ambientals corresponents a un determinat producte, procés o activitat, incloent-n'hi totes les etapes (producció, ús, reciclatge-valorització o abocament final).
 • CF18 : Dominar la gestió ambiental aplicada a la indústria química i afins, a més de les noves possibilitats i tendències.
 • CF6 : Valorar els riscos i saber gestionar els residus generats al laboratori.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE48 : Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics de la composició i l'origen de la biomassa, a més de les possibles aplicacions.
 • CE49 : Conèixer els diversos orígens, estructura i característiques dels tipus de biomassa.
 • CE50 : Conèixer i valorar críticament les diverses possibilitats d'ús energètic de la biomassa.
 • CE51 : Conèixer i valorar l'ús de la biomassa en la preparació de compost.
 • CE52 : Saber analitzar i interpretar els resultats de l'estudi de la matèria orgànica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Valorar riscos i gestionar residus generats al laboratori.
 • Adquirir els conceptes bàsics per a comprendre el funcionament de les eines d'avaluació dels efectes ambientals corresponents a un determinat producte, procés o activitat, incloent-ne totes les etapes (producció, ús, reciclatge-valorització o abocament final).
 • Conéixer les principals aplicacions i característiques de la gestió ambiental en la indústria química i les indústries relacionades, a més de les noves possibilitats i tendències.
 • Conéixer  els  fonaments  químics,  bioquímics  i  biològics  de la  composició i l'origen de la biomassa, a més de les possibles aplicacions.
 • Conéixer  els  orígens, l'estructura i les característiques dels diversos tipus de biomassa.
 • Conéixer l'ús energètic de la biomassa i valorar-ne els avantatges i inconvenients.
 • Conéixer l'ús de la biomassa en la preparació de compost i valorar aquest ús davant de l'ús energètic.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'estudi de la matèria orgànica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los usos de los materiales que forman en conjunto de la biomasa, centrándonos en los aspectos clave que permiten entender la transformación de la materia orgánica e inorgánica durante el proceso de compostaje.

Conocer las condiciones necesarias respecto a composición de los materiales y requerimientos técnicos de cada uno de los métodos de tratamiento de los residuos orgánicos.

Clasificar los distintos tipos de tratamiento y estabilización de los residuos orgánicos y conocer su fundamento.


Conocer la evolución de los procesos físicos, químicos y microbiológicos de los tratamientos de los residuos orgánicos.


Evaluar el grado de tratamiento de los residuos orgánicos y la calidad del material obtenido.

Conocer las operaciones que se deben de realizar en una instalación de compostaje para la obtención final del compost.


Relacionar el control del proceso con la regularización de la producción de un producto con unas determinadas especificaciones.


Describir los aspectos técnicos de las operaciones pre y post tratamiento.


Conocer los distintos sistemas de compostaje existentes y sus ventajas e incovenientes.


Enumerar y describir las diferentes tecnologías de compostaje que se encuadran dentro de cada tipo de sistema de compostaje.

 

 

 

Dades generals

Codi: 45406
Professor/a responsable:
MARHUENDA EGEA, FRUTOS CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix