Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI MEDIAMBIENTAL APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

"Análisis Medioambiental Aplicado" es una asignatura incluida en la materia obligatoria "Química y Medioambiente" y que se ubica en el primer cuatrimestre del curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG2 : Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF1 : Comprendre i dominar la terminologia i els conceptes més avançats relacionats amb l'anàlisi mediambiental.
 • CF2 : Conèixer i saber aplicar els últims avanços en la instrumentació utilitzada en anàlisi mediambiental.
 • CF3 : Dominar i ser capaç de desenvolupar i aplicar nous processos analítics a mostres d'interès mediambiental.
 • CF4 : Comprendre i aplicar amb criteri els mètodes i les normatives legals vigents que regulen l'anàlisi de mostres mediambientals.
 • CF5 : Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica més adequada per a resoldre un problema mediambiental concret.
 • CF6 : Valorar els riscos i saber gestionar els residus generats al laboratori.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la terminologia i els conceptes habituals en anàlisi mediambiental.
 • Conéixer els fonaments i saber aplicar les tècniques instrumentals bàsiques en anàlisi mediambiental.
 • Conéixer i saber aplicar el procés analític total que s'aplica en anàlisi de mostres d'interés mediambiental.
 • Conéixer i saber aplicar les normatives legals vigents que regulen la determinació d'alguns paràmetres freqüents en l'anàlisi de mostres mediambientals.
 • Tindre criteri per a seleccionar la tècnica analítica més adequada, a fi de resoldre un problema mediambiental.
 • Valorar riscos i gestionar residus generats al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno maneje herramientas y desarrolle los criterios necesarios para plantear y aplicar el proceso analítico completo (desde la interpretación del problema al tratamiento e interpretación de los resultados) a muestras complejas de interés medioambiental

 

 

Dades generals

Codi: 45401
Professor/a responsable:
GARRIGOS SELVA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,64
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix