Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA AMBIENTAL AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Química Ambiental Avanzada está incluida dentro del módulo fundamental en Química y Medio Ambiente del Máster de Química Ambiental y Sostenible. En ella el alumno profundizará en la Química de la hidrosfera, litosfera y atmósfera, las causas de la contaminación  en los distintos medios y en las tendencias en la prevención y recuperación de ambientes contaminados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF19 : Tenir coneixements avançats i saber interpretar l'estructura, composició i interacció entre atmosfera, hidrosfera i litosfera.
 • CF20 : Saber interpretar i predir qualsevol tipus de reacció que puga produir-se a l'atmosfera, la hidrosfera o la litosfera.
 • CF21 : Tenir criteri per a avaluar els riscos de destrucció de les esferes terrestres.
 • CF22 : Ser capaç de proposar i aplicar amb criteri les mesures més adequades de protecció i recuperació de les esferes terrestres.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer l'estructura i la composició de l'atmosfera, la hidrosfera i la litosfera.
 • Descriure i interpretar les reaccions fonamentals que poden donar-se en l'atmosfera, la hidrosfera i la litosfera.
 • Descriure i predir els riscos generals de destrucció de les esferes terrestres.
 • Descriure i proposar les mesures bàsiques de protecció i recuperació de les esferes terrestres.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer la estructura y la composición de la atmósfera, hidrosfera y litosfera.
 • Describir e interpretar las reacciones fundamentales que pueden darse en la atmósfera, hidrosfera y litosfera.
 • Describir y predecir los riesgos generales de destrucción de las esferas terrestres.
 • Describir y proponer las medidas básicas de protección y recuperación de las esferas terrestres.

 

 

Dades generals

Codi: 45400
Professor/a responsable:
SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 0,28
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 0,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix