Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIENCIA, MEDICINA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El Màster en Història de la ciència i comunicació científica forma investigadors en història de la ciència amb habilitats en la comunicació científica i als comunicadors i investigadors en comunicació de la ciència amb sòlids coneixements en els temes, mètodes i tècniques de la investigació històrica. Té dues especialitats, una acadèmica, que s'orienta cap al doctorat i a la investigació, i una altra professional, encaminada al treball en museus i mitjans de comunicació científica.Se s'imparteix de manera semipresencial aprofitant els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per tractar-se d'un màster interuniversitari, la informació completa sobre aquesta assignatura es pot trobar al web del màster, en la següent adreça: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Descriure els processos de producció i consum del coneixement científic, a més dels mecanismes de comunicació social de la ciència, amb els diversos mitjans, espais i protagonistes que presenten.
 • CG5 : Analitzar i interpretar textos clàssics de la medicina i de la ciència.
 • CG6 : Conèixer les diverses formes de popularització de la ciència.
 • CG8 : Conèixer les característiques generals de la terminologia mèdica i científica, a través de l'estudi de la història i el paper que ha tingut en la comunicació científica actual.
 • CG9 : Identificar les principals fonts d'informació relacionades amb la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, a més de les eines de recuperació d'aquesta informació, com ara els principals repertoris bibliogràfics i bases de dades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer les biografies de protagonistes de la ciència, la medicina i la tecnologia en determinats moments històrics i contextos socials i culturals.
 • CE11 : Diferenciar les principals tendències en els estudis sobre ciència, medicina i gènere.
 • CE17 : Conèixer les principals tendències en filosofia i sociologia de la ciència, a més dels estudis de ciència, tecnologia i societat.
 • CE4 : Conèixer i analitzar críticament els processos de circulació de sabers i pràctiques científiques, a més dels principals protagonistes, escenaris, mitjans, mecanismes i conseqüències que presenten.
 • CE5 : Conèixer i analitzar críticament els processos de divulgació de la ciència, considerant-ne els diversos protagonistes, contextos, mitjans, pràctiques, finalitats i resultats.
 • CE9 : Identificar els principals espais en què es desenvolupa l'activitat científica, tecnològica i mèdica (laboratoris, aules, acadèmies, observatoris, entorns naturals, museus, hospitals, fàbriques, etc.).

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT4 : Aplicar mètodes d'anàlisi crítica per a estudiar fonts textuals, iconogràfiques i materials, relacionades amb la medicina, la ciència i la tecnologia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

S'ofereix a l'alumnat una introducció als estudis socials sobre la ciència, la tecnologia i la medicina, i als principals problemes i tendències en filosofia, història i sociologia de la ciència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Per tractar-se d'un màster interuniversitari, la informació completa sobre aquesta assignatura es pot trobar al web del màster, en la següent adreça: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Dades generals

Codi: 44202
Professor/a responsable:
GARCIA BELMAR, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,75
Crèdits pràctics: 1,05
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,75
  Crèdits pràctics: 1,05
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix