Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA CIENCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer el desenvolupament general de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia en el seu context social i cultural al llarg del temps.
 • CG3 : Identificar els principals períodes i contextos geogràfics del desenvolupament històric de la ciència, la medicina i la tecnologia.
 • CG4 : Conèixer les biografies dels principals protagonistes del desenvolupament de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia.
 • CG5 : Analitzar i interpretar textos clàssics de la medicina i de la ciència.
 • CG9 : Identificar les principals fonts d'informació relacionades amb la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, a més de les eines de recuperació d'aquesta informació, com ara els principals repertoris bibliogràfics i bases de dades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les relacions entre la ciència, la medicina i la tecnologia amb les societats i les cultures en què es desenvolupen al llarg dels diversos períodes històrics.
 • CE10 : Conèixer les biografies de protagonistes de la ciència, la medicina i la tecnologia en determinats moments històrics i contextos socials i culturals.
 • CE11 : Diferenciar les principals tendències en els estudis sobre ciència, medicina i gènere.
 • CE13 : Discutir i valorar les perspectives, els debats historiogràfics i els mètodes de treball de les principals línies de recerca històrica sobre la ciència, la tecnologia i la medicina.
 • CE15 : Conèixer i utilitzar amb destresa les principals fonts d'informació relacionades amb la comunicació científica, a més d'altres eines de recuperació d'informació (principals repertoris bibliogràfics i bases de dades).
 • CE4 : Conèixer i analitzar críticament els processos de circulació de sabers i pràctiques científiques, a més dels principals protagonistes, escenaris, mitjans, mecanismes i conseqüències que presenten.
 • CE5 : Conèixer i analitzar críticament els processos de divulgació de la ciència, considerant-ne els diversos protagonistes, contextos, mitjans, pràctiques, finalitats i resultats.
 • CE6 : Identificar i analitzar críticament textos clàssics de la medicina i de la ciència en les diverses modalitats que tenen.
 • CE8 : Identificar els principals trets de la cultura material de la ciència, la medicina i la tecnologia.
 • CE9 : Identificar els principals espais en què es desenvolupa l'activitat científica, tecnològica i mèdica (laboratoris, aules, acadèmies, observatoris, entorns naturals, museus, hospitals, fàbriques, etc.).

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT4 : Aplicar mètodes d'anàlisi crítica per a estudiar fonts textuals, iconogràfiques i materials, relacionades amb la medicina, la ciència i la tecnologia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 44200
Professor/a responsable:
GARCIA BELMAR, ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 6,30

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix