Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las prácticas externas se realizan en el segundo curso y, en líneas generales, se intenta que se asocien al trabajo de fin de máster aunque no es necesario. Existe un catálogo de empresas en instituciones con las que se pueden desarrollar pero en caso necesario se pueden establecer convenios con nuevas empresas e instituciones a traves de la OPEMIL

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE40 : Propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres investigadors i professionals i de treball en equip.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conéixer les competències i els mètodes de treball de diverses institucions d'investigació i gestió de la pesca, tant de caràcter públic com privat, o empreses del sector, en àmbits que van des de l'extracció fins al processament i la comercialització de productes pesquers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos de las prácticas externas son que el estudiante se familiarice con el funcionamiento y mecanismos de trabajo de instituciones,  empresas y ONGs relacionadas con la gestión e investigación de la pesca desde el ámbito local al internacional.

 

 

Dades generals

Codi: 43814
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix