Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT JUDICIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Informe Criminológico en el ámbito judicial constituye un instrumento técnico que ofrece a la Autoridad Judicial los datos necesarios para lograr una visión integral del hecho criminal, de sus protagonistas, así como de las posibilidades de la reparación del daño ocasionado con aquél. El papel del criminólogo como perito en el contexto forense tiene como objetivo básico asesorar a la autoridad judicial para que adopte resoluciones con una mayor base de conocimientos, es decir, con una aproximación mayor a la verdad de los hechos sobre los cuales tendrá que pronunciarse en cualquiera de las ramas de la justicia. Esta comunicación entre el criminólogo y la justicia se hace a través del informe criminológico forense. Un informe en el ámbito forense debe redactarse siguiendo unas normas básicas que deben guiar al perito, que hará que tenga credibilidad, servirá para asesorar al juez en la toma de decisiones y será útil a la sociedad. Esto facilitará que el criminólogo vaya ocupando un papel de máxima importancia en el contexto judicial. En esta asignatura se darán las directrices para que el criminólogo sea capaz de asumir estas competencias que le llevaran a poder redactar un informe criminológico forense con criterios científicos y se le darán las pautas necesarias para que adquiera habilidad en el momento de defenderlo ante los tribunales de justicia en sus diferentes ámbitos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3 : Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE4 : Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne l'estratègia de resolució.
 • CE5 : Conèixer les possibilitats d'intervenció del criminòleg, com a perit, en l'enjudiciament de delictes complexos.
 • CE6 : Capacitat per a elaborar correctament un informe pericial especialitzat i complex, per a presentar-lo a un jutge o tribunal.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer las aplicaciones jurídico-penales y penitenciarias de la información que aporta el informe criminológico.

• Conocer, valorar e interpretar aquellos factores de la personalidad del procesado que puedan incidir en la individualización de la pena, en la aplicación de sustitutivos penales y medidas de seguridad y en la determinación de deberes y reglas de conducta susceptibles de imposición.

• Ser capaz de elaborar un informe criminológico con rigor científico para que tenga validez en el ámbito judicial.

• Ser capaz de exponer oralmente el informe criminológico y adquirir la habilidad para resolver de forma inmediata las cuestiones que se planteen en la defensa del informe ante los Tribunales de Justicia.

• Conocer el protocolo de actuación que debe tener el perito criminólogo cuando tiene que intervenir ante los Tribunales de Justicia.

 

 

Dades generals

Codi: 43312
Professor/a responsable:
MOYA FUENTES, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,50
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,38
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,14
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix