Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFORMÀTICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura d'Informàtica Aplicada cerca la familiarització de l'alumne amb les actuals tecnologies i sistemes informàtics, donant a conéixer tant les principals tècniques per a reconstruir escenaris forenses, com les maneres, plataformes i mecanismes utilitzats per a cometre i evitar delictes.

La idea és que l'alumne conega les possibilitats d'aquestes tècniques d'extracció, anàlisi i tractament d'informació, adequades a les pràctiques forenses, de manera que puga sentir-se capacitat per a identificar, sol·licitar o facilitar aquestes tècniques en processos de peritatge, amb el mateix llenguatge en el qual es desemboliquen especialistes i experts en tecnologies de la informació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús de les tècniques i tecnologies de la informàtica forense, per a recuperar informació digital i fer el seguiment d'activitats en entorns digitals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les principals tècniques per a reconstruir escenaris forenses i ser capaç d'aplicar-les. Ser capaç d'identificar les tècniques d'extracció i anàlisi d'informació adequades amb aplicacions forenses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conéixer les lleis i delictes que concerneixen o es relacionen amb els sistemes informàtics.
2. Com establir evidències, capturar-les i mantindre la cadena de custòdia.
3. Conéixer els mecanismes de certificació, autenticació i signatura digital.
4. Adquirir coneixements bàsics i d'interés forense sobre els actuals sistemes informàtics, els seus sistemes d'emmagatzematge i de transmissió d'informació.
5. Familiaritzar-se amb les tècniques de criptologia i *esteganografía.
6. Aprendre a identificar, seguir i denunciar diferents tipus en delictes en les xarxes d'informació.
7. Saber usar algunes eines bàsiques i mecanismes d'interés per a l'extracció i anàlisi d'informació en informàtica forense.
8. Conéixer i saber identificar algunes de les tècniques informàtiques delictives més comunes.

 

 

 

Dades generals

Codi: 43311
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix