Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI D'EVIDÈNCIES EN BOTÀNICA Y GEOLOGIA FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de ANÁLISIS DE EVIDENCIAS EN BOTÁNICA Y GEOLOGÍA FORENSE se encuadra en el Módulo de CIENCIAS FORENSES, que reúne las materias necesarias para el adecuado conocimiento, manejo y aplicación de las técnicas científicas aplicadas al ámbito forense. Botánica y Geología son Ciencias Naturales cuyos principios, métodos y técnicas son de gran ayuda al examen objetivo de evidencias físicas en procedimientos de Investigación Criminal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE14 : Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE27 : Capacitat per a aplicar les tècniques i els principis de geologia a la identificació i avaluació de materials geològics que poden relacionar-se amb una investigació forense.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicació dels coneixements, els mètodes i les tècniques d'investigació de ciències naturals (botànica i geologia) a les ciències forenses.
 • Identificar i caracteritzar els principals grups vegetals i materials geològics (sòls, sediments i roques) d'interés forense.
 • Conéixer els principals mètodes de recol·lecció i tractament de materials vegetals i minerals d'interés forense.
 • Emprar els principals mètodes d'estudi dins dels àmbits de la botànica i de la geologia forenses.
 • Utilitzar correctament la terminologia científica en l'àmbit de la botànica i la geologia forenses.
 • Establir i comprendre cronologies (successos i materials) sobre la base de les dades aportades pels materials vegetals i geològics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende que el pretende que el alumnado adquiera los conocimientos y las competencias necesarios para la realización y el análisis crítico de informes criminológicos basados en evidencias botánicas y/o geológicas. De modo más concreto:

• Aplicación de los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de ciencias naturales (Botánica y Geología) en el contexto de las Ciencias Forenses.
• Identificar y caracterizar los principales grupos vegetales y materiales geológicos (suelos, sedimentos y rocas) de interés forense.
• Conocer los principales métodos de recolección y tratamiento de materiales vegetales y minerales de interés forense.
• Emplear los principales métodos de estudio dentro de los campos de la Botánica y de la Geología forenses.
• Utilizar correctamente la terminología científica en el ámbito de la Botánica y la Geología forenses.
• Establecer y comprender cronologías (sucesos y materiales) en base a los datos aportados por los materiales vegetales y geológicos.

 

 

Dades generals

Codi: 43309
Professor/a responsable:
CAÑAVERAS JIMENEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix