Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CRIMINALÍSTICA FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Criminalística forense aborda en profundidad la investigación científica avanzada tanto en el campo del laboratorio forense como en el de la genética forense.

El continuo avance de las tecnologías aplicadas a la investigación criminalística forense es imparable, por ello se pretende, desde esta asignatura, que el alumno esté familiarizado y domine las técnicas científicas aplicables a la búsqueda, recogida, transporte y análisis en el laboratorio criminalístico forense de todos aquellos indicios encontrados en el lugar de los hechos. Indicios de origen biológico como pelos y cabellos, sangre, semen y otros fluidos orgánicos que podrán ser analizados en diferentes laboratorios especializados: biología forense, genética forense, toxicología forense, etc., siempre con la estricta observación de la “cadena de custodia” que da validez científica y legal al resultado final de la investigación del laboratorio de criminalística forense.


Por otra parte, el hallazgo de restos óseos supone siempre un desafío para el investigador. La asignatura Criminalística forense permite al estudiante adentrarse en el laboratorio de antropología forense y a través del estudio y la manipulación directa de restos óseos, humanos y no humanos, aprender y aplicar las técnicas utilizadas en el estudio antropológico forense en aras a establecer la identidad, datación, especie, sexo, edad y talla de los huesos sometidos a estudio, así como el estudio de las diferentes lesiones, traumáticas y no traumáticas, presentes en los huesos.
En los últimos años se han producido avances en el campo de la genética y en la tecnología del ADN que han sido claves para el desarrollo de la genética forense, disciplina que está implantádose en los laboratorios de análisis para la identificación de restos biológicos de origen humano.


De especial interés para el alumno es el estudio en el laboratorio de criminalística forense de lesiones corporales como las producidas por arma blanca, arma de fuego, instrumentos contusos, fuego, explosiones, etc. El alumno a través de reproducciones fidedignas de silicona de este tipo de lesiones podrá profundizar en el conocimiento de las mismas y de esa forma adquirir una experiencia práctica en el laboratorio criminalístico forense.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE23 : Conèixer el maneig i l'instrumental d'un laboratori de criminalística forense.
 • CE24 : Capacitat per a comprendre la importància d'assegurar el compliment de la cadena de custòdia en totes les etapes de la investigació criminal en el laboratori forense.
 • CE25 : Capacitat per a dissenyar, redactar, exposar i defensar amb propietat un informe criminològic, fonamentat en les diverses àrees de la criminalística forense.
 • CE28 : Conèixer les característiques identificadores de l'ADN i els tipus d'anàlisi sobre identificació genètica avançada.
 • CE31 : Fer i interpretar informes especialitzats d'identificació genètica i de parentiu biològic.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer, des d'una perspectiva eminentment pràctica, els continguts de la investigació criminalística forense de laboratori, que són necessaris per a la investigació científica d'indicis procedents del lloc del delicte.
 • Conéixer la fonamentació científica dels estudis criminalístics de laboratori quant a indicis biològics, com ara taques de sang, pèls, esperma, etc.
 • Ser capaç d'elaborar un informe criminològic sobre la investigació criminalística forense, en l'àmbit de l'antropologia forense, biologia forense i toxicologia forense.
 • Resoldre la problemàtica que plantegen els indicis biològics trobats al lloc del delicte: cerca, recollida i remissió al laboratori forense per investigar-los.
 • Ser capaç de fer un estudi criminalístic de laboratori sobre restes òssies en l'àmbit de l'antropologia forense.
 • Conéixer les tècniques del laboratori de criminalística en l'estudi de lesions per agents externs: arma de foc, arma blanca, etc.
 • Conéixer els tipus de mostres d'interés per a la genètica forense.
 • Comprendre les classes d'anàlisi genètica les metodologies d'ADN aplicables.
 • Valorar, interpretar i informar sobre les anàlisis genètiques de tipus forense.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer desde una perspectiva eminentemente práctica, los contenidos de la investigación criminalística forense de laboratorio necesarios para la investigación científica de indicios procedentes del lugar del delito.

 

• Conocer la fundamentación científica de los estudios criminalísticos de laboratorio sobre indicios biológicos como manchas de sangre, pelos, esperma, etc.

 

• Ser capaz de elaborar un informe criminológico sobre la investigación criminalística forense, en el ámbito de la antropología forense, biología forense y toxicología forense.

 

• Resolver la problemática que plantean los indicios biológicos encontrados en el lugar del delito: búsqueda, recogida y remisión al laboratorio forense para su investigación en el laboratorio.

 

• Ser capaz de realizar un estudio criminalístico de laboratorio sobre restos óseos en el campo de la antropología forense.

 

• Conocer las técnicas del laboratorio de criminalística en el estudio de lesiones por agentes externos: arma de fuego, arma blanca, etc.

 

• Conocer los tipos de muestras de interés para la genética forense.

 

• Comprender las clases de análisis genético que pueden aplicarse, y las metodologías de ADN aplicables.

 

• Valorar, interpretar e informar sobre los análisis genéticos de tipo forense.

 

 

Dades generals

Codi: 43307
Professor/a responsable:
RODES LLORET, FERNANDO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,67
Crèdits pràctics: 1,33
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0,53

Estudis en què s'imparteix