Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El desarrollo web para móviles se ha convertido en una alternativa a considerar a la programación de aplicaciones nativas para este tipo de dispositivos. Se caracteriza por su simplicidad y la ventaja de poder utilizar un único código para todas las plataformas móviles con solo algunas pequeñas diferencias o modificaciones.

Esta asignatura abarca los conceptos básicos para el desarrollo de aplicaciones web, las últimas características de los lenguajes de programación web HTML5, CSS3 y Javascript, el desarrollo de aplicaciones web responsive o adaptables a distintos tamaños de pantalla, el aprendizaje de frameworks para el desarrollo web para móviles como Ionic, la integración de aplicaciones web en aplicaciones nativas, el acceso a características hardware de los dispositivos desde código web, y la implementación de API tipo REST para la comunicación con servidor.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG10 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11 : Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Dissenyar, implementar, desplegar i utilitzar serveis web per a dispositius mòbils.
 • CE6 : Conèixer i aplicar les diverses tecnologies web emprades pels dispositius mòbils.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglès.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG2 : Ser capaços de treballar i aprendre de forma autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, resultats i conclusions del seu acompliment professional a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaços d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Dissenyar, implementar, desplegar i utilitzar serveis web per a dispositius mòbils.
 • CE6 : Conèixer i aplicar les diferents tecnologies web suportades pels dispositius mòbils.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les diverses tecnologies web suportades pels dispositius mòbils i el grau de compatibilitat.
 • Ser capaç de crear interfícies web que s'adapten automàticament a diferents configuracions de pantalla.
 • Ser capaç d'establir una comunicació bidireccional entre documents web i aplicacions natives dels dispositius.
 • Ser capaç d'establir comunicacions eficients i segures entre el mòbil i un servei web.
 • Conéixer els diversos tipus de serveis web existents i ser capaç de seleccionar, dissenyar i implementar l'arquitectura més adequada per a la comunicació amb dispositius mòbils.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer los fundamentos básicos de la programación web.
 • Ser capaz de crear interfaces web que se adapten de forma automática a distintas configuraciones de pantalla.
 • Conocer los frameworks de desarrollo web específicos para la programación hipermedia para móviles.
 • Ser capaz de integrar una aplicación web en una plataforma móvil como una aplicación nativa.
 • Acceder a características hardware de dispositivos móviles desde código web.
 • Conocer los fundamentos básicos de la programación de un servidor web y su comunicación mediante una interfaz tipo REST con un cliente.
 • Ser capaz de establecer comunicaciones eficientes y seguras entre las plataformas Android y un servicio web.

 

 

Dades generals

Codi: 43284
Professor/a responsable:
GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix