Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el primer semestre del primer curso. Pertenece al módulo de Ingeniería de Procesos y Productos. Los estudiantes que acceden a esta asignatura han cursado previamente las materias en las que habrán adquirido los conocimientos y habilidades sobre transferencia de materia y operaciones de separación correspondientes al módulo de "Tecnología específica: química industrial" de los planes de estudio del Grado de Ingeniería Química de las universidades españolas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG7 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 • CG9 : Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE5 : Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconéixer la importància de seleccionar adequadament el model termodinàmic en funció de la mescla a separar, a fi d'obtindre resultats fiables en el disseny i la simulació del procés de separació.
 • Conéixer les opcions per a calcular l'equilibri entre fases i ser capaç de seleccionar el model més adequat per a cada cas particular, especialment en sistemes altament no ideals.
 • Conéixer els mètodes aproximats per a dissenyar operacions multicomponent i ser capaç de seleccionar i aplicar el més adequat a cada tipus de separació.
 • Conéixer les diverses estratègies possibles per a la simulació rigorosa d'operacions de separació multicomponent i ser capaç de seleccionar i aplicar el més adequat a cada tipus de separació.
 • Conéixer les opcions disponibles per a separar mescles azeotròpiques, en què es basen i com es du a terme l'operació.
 • Conéixer en què es basen i quan resulten adequades les operacions de destil·lació reactiva i extracció supercrítica.
 • Ser capaç d'utilitzar els mapes de corbes de residu i de destil·lació per a planificar seqüències de columnes per a operacions de destil·lació assistida.
 • Ser capaç d'utilitzar els simuladors de processos químics per al disseny aproximat i la simulació rigorosa d'operacions de separació multicomponent.
 • Conéixer els aspectes fonamentals de la posada en marxa i l'operació de les columnes de destil·lació i ser capaç d'intervindre i adoptar decisions quant a això.
 • Conéixer els fonaments dels processos de separació a través de membranes, els mecanismes en què es basen i els models que els descriuen, a més de les característiques i propietats dels mòduls de membranes comercials i les aplicacions industrials que tenen.
 • Conéixer els fonaments dels processos de lixiviació i rentada i dels mecanismes en què es basen, a més del funcionament dels equips industrials per a dur a terme aquest tipus d'operacions i les equacions i paràmetres bàsics per al disseny.
 • Conéixer els fonaments dels processos de cristal·lització, desublimació i evaporació i els mecanismes implicats en cada cas, a més del funcionament dels equips industrials per a dur a terme aquest tipus d'operacions i les equacions i paràmetres bàsics per al disseny.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos de esta asignatura se centran en el estudio de las operaciones clásicas de separación de mezclas multicomponentes así como de otros procesos de separación que desde hace algunos años han cobrado importancia a escala industrial. Se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos que le permitan el diseño y la simulación de estos procesos, así como las habilidades para la resolución de los problemas que puedan presentar estas operaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 43261
Professor/a responsable:
GOMEZ SIURANA, MARIA DE LOS DESAMPARADOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix