Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FEMENÍ/MASCULÍ: IDENTITATS, RELACIONS, FUNCIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Análisis de las relaciones y desigualdades de género y de los diversos enfoques normativos, filosóficos y científicos sobre la diferencia entre mujeres y hombres en la Edad Moderna.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CE2 : Analitzar la història local i regional de la Mediterrània Occidental en l'edat moderna.
 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en el contexto de la investigación en H.ª Moderna del Mediterráneo Occidental
CB9 - Comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la H.ª Moderna del Mediterráneo Occidental
COMPETENCIAS GENERALES
CG2 - Elaborar y manejar escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados en la investigación en H.ª Moderna del Mediterráneo Occidental
CG3 - Analizar de forma crítica trabajos en el área de la H.ª Moderna del Mediterráneo Occidental
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
CE1 - Analizar la Historia Moderna del Mediterráneo Occidental desde una perspectiva comparada
CE2 - Analizar la historia local y regional de la Historia Moderna del Mediterráneo Occidental
CE3 - Comprender que el conocimiento histórico está en continua construcción e identificar las diferentes perspectivas historiográfica

 

 

Dades generals

Codi: 43217
Professor/a responsable:
FERNANDEZ ARRILLAGA, MARIA INMACULADA CONCEPCION
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 0,36
Càrrega no presencial: 3,76

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix