Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RELIGIONS I CIRCULACIÓ CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Anàlisi de les manifestacions de les formes de religiositat i espiritualitat tant en el marc de les esglésies organitzades, com de les tradicions culturals populars; així com de les vies de transmissió i intercanvi de les manifestacions culturals i de les relacions entre les elites intel·lectuals en el Mediterrani occidental durant l'Edat Moderna.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CE2 : Analitzar la història local i regional de la Mediterrània Occidental en l'edat moderna.
 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'estudiant tindrà un coneixement avançat dels fonaments històrics que permeten explicar la història del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna i van contribuir a definir les diverses identitats que en aquest àmbit es van superposar. I en particular de les manifestacions de les formes de religiositat i espiritualitat tant en el marc de les esglésies organitzades, com de les tradicions culturals populars; així com de les vies de transmissió i intercanvi de les manifestacions culturals i de les relacions entre les elites intel·lectuals. Serà capaç de cercar i analitzar informació sobre la matèria, elaborar-la i presentar, per escrit i oralment, les seues reflexions sobre el tema.

 

 

Dades generals

Codi: 43205
Professor/a responsable:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 0,36
Càrrega no presencial: 3,76

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix