Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ACTIVITATS PRODUCTIVES I XARXES MERCANTILS EN EL MEDITERRÀNI OCCIDENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Historia de los cambios e innovaciones experimentadas por la economía del Mediterráneo Occidental en el periodo moderno; las resistencias y conflictos que frenaron o favorecieron su adopción, y de los factores que favorecieron la intensificación del tráfico mercantil y generaron la conformación de estrechos vínculos entre los hombres de negocios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CE2 : Analitzar la història local i regional de la Mediterrània Occidental en l'edat moderna.
 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El estudiante tendrá un conocimiento avanzado de los fundamentos históricos que permiten explicar la historia del Mediterráneo Occidental durante la Edad Moderna y contribuyeron a definir las diversas identidades que en este ámbito se superpusieron; y, en particular, de los cambios e innovaciones experimentadas por la economía del Mediterráneo Occidental en el periodo moderno, de las resistencias y conflictos que frenaron o favorecieron su adopción, y de los factores que favorecieron la intensificación del tráfico mercantil y generaron la conformación de estrechos vínculos entre los hombres de negocios. Será capaz asímismo de buscar y analizar información sobre la materia, elaborarla y presentar, por escrito y oralmente, sus reflexiones sobre el tema.

 

 

Dades generals

Codi: 43204
Professor/a responsable:
BERNABE GIL, DAVID
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 0,36
Càrrega no presencial: 3,76

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix