Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONTS, PALEOGRAFIA I INICIACIÓ AL TREBALL DE L'HISTORIADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudi de les tipologies documentals pròpies de la Mediterrànio Occidental en l'Edat Moderna, molt especialment de la Corona d'Aragó, i introducció a la seua lectura i a les tècniques de cerca, anàlisi  el·laboració de la informació, així como a les tasques d'investigació en arxius i biblioteques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a resoldre problemes en la recerca en història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca sobre història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG3 : Analitzar de manera crítica treballs en l'àrea de la història moderna de la Mediterrània Occidental.
 • CG4 : Aplicar les noves tecnologies a la recerca en història moderna de la Mediterrània Occidental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció, a més de comparar i avaluar les diverses perspectives historiogràfiques.
 • CE4 : Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de manera pertinent.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L’estudiant coneixerà els principals corrents de la historiografia en Història Moderna, amb especial referència a les que es referèixen a la Mediterrània Occidental, i analitzarà de forma crítica les seues aportacions. Identificarà els tipus principals de fonts documentals i coneixerà les possibilitats d’utilització en funció dels problemes historiogràfics estudiats, així com els instruments per a la seua localització i anàlisi, llegirà i editarà textos i documents de l’època i exposarà per escrit i oralment les seues conclusions

 

 

Dades generals

Codi: 43201
Professor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, VICENT RAIMON
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 3,44

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,29
  Crèdits pràctics: 0,34
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 0,43
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix