Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Realización de prácticas preprofesionales supervisadas

Las prácticas externas ofrecen al alumno la posibilidad de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos  a un proyecto de traducción real. Se favorece así el acercamiento a la realidad profesional, que permite el desarrollo no sólo de de las competencias lingüístico-textuales y traductológicas, sino también de aquellas relacionadas con la gestión de proyectos y la interacción con el resto de agentes implicados en el proceso de traducción, incluido el cliente final.  

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE10 : Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12 : Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE13 : Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE16 : Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.
 • CE2 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5 : Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE6 : Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE7 : Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE8 : Domini del camp del discurs especialitzat.
 • CE9 : Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els coneixements adquirits en el Màster a la pràctica professional de traducció jurídica, administrativa o econòmica.
 • Preparar l'alumnat per a exercir professionalment en l'àmbit de la traducció institucional.
 • Detectar, analitzar i sistematitzar les particularitats de textos especialitzats de l'àmbit jurídic, administratiu i econòmic.
 • Dissenyar i aplicar un procediment de documentació seriós i adequat a les necessitats de cada projecte de traducció.
 • Emprar pertinentment les estratègies expressivotextuals de cada àmbit d'especialitat.
 • Traduir i revisar textos d'especialitat d'alt nivell de complexitat.
 • Usar a nivell avançat les eines informàtiques necessàries per a la traducció.
 • Aplicar els procediments d'edició de textos.
 • Aplicar les tècniques pròpies de la gestió de projectes professionals de traducció.
 • Familiaritzar-se amb les particularitats del mercat de treball.
 • Defensar els principis ètics de la comunitat professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster de Traducción Institucional a la práctica profesional de la traducción jurídica, administrativa o económica.

Preparar a los alumnos para ejercer profesionalmente en el campo de la traducción institucional.

 

Objetivos cognitivos:

 1. Detectar, analizar y sistematizar las particularidades de textos especializados del ámbito jurídico, administrativo y económico.
 2. Diseñar y aplicar un procedimiento de documentación serio y adecuado a las necesidades de cada proyecto de traducción.
 3. Emplear las estrategias expresivo-textuales de cada ámbito de especialidad de un modo pertinente
 4. Traducir y revisar textos de especialidad de un alto nivel de complejidad

Objetivos instrumentales:

 1. Manejar a nivel avanzado las herramientas informáticas necesarias para la traducción
 2. Manejar los procedimientos de edición de textos
 3. Aplicar las técnicas propias de la gestión de proyectos profesionales de traducción
 4. Conocer las particularidades del mercado de trabajo

Objetivos actitudinales:

 1. Defender los principios éticos de la comunidad profesional 

 

 

 

Dades generals

Codi: 42449
Professor/a responsable:
CUADRADO REY, ANALIA ROSA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 8,10

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix