Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Toda la información sobre esta asignatura puede encontrarse en:

http://guiadocent.udl.cat/pdf/13301-1617

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 20. : Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 • 22. : Domini de les TIC.
 • 23. : Aptitud per a aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 • 24. : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de for+B2848mular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 25. : Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿+B2848 a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 27. : Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • 28. : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • 1. : Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 • 15. : Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 • 16. : Capacitat per a assessorar sobre les possibles respostes a un problema juridicopenal.
 • 2. : Coneixement de les diferents perspectives per a abordar el comportament antisocial.
 • 3. : Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància juridicopenal.
 • 4. : Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 • 5. : Delimitació de grans grups delicitius.
 • 6. : Coneixement del sistema de sancions penals.
 • 7. : Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Toda la información sobre esta asignatura puede encontrarse en:

http://guiadocent.udl.cat/pdf/13301-1617

 

 

Dades generals

Codi: 42001
Professor/a responsable:
CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix