Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AIGÜES CONTINENTALS I MARINES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo III del plan de estudios del Máster: Tutela de los elementos ambientales y régimen de los factores de contaminación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement de les principals institucions del Dret ambiental i capacitat per a aplicar-los a la solució de problemes reals.
 • CG10 : Motivació per a la participació en activitats d'aprenentatge continu i altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parcel·les del dret ambiental i resoldre problemes juridicoambientals complexos.
 • CG3 : Capacitat per a analitzar críticament la legislació i jurisprudència ambientals, i formular judicis en la matèria que incloguen, si escau, reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la seua aplicació.
 • CG4 : Capacitat per a identificar la labor del jurista en la resolució de problemes ambientals, obtenir, comprendre i apreciar les informacions i conclusions procedents d'altres sabers (ecologia, economia ambiental, etc.) i integrar-les dins de l'anàlisi jurídica, i valorar el treball interdisciplinari.
 • CG5 : Capacitat per a comunicar les conclusions obtingudes sobre temes juridicoambientals, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG6 : Possessió d'habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant la temàtica juridicoambiental d'una manera en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CG9 : Sensibilitat cap als problemes ambientals des d'una posició ètica basada en el respecte als drets fonamentals.

 

Competències específiques:>>I. Coneixements

 • CE10 : Comprensió de la contribució del dret comunitari europeu en la formació del dret ambiental a escala nacional.
 • CE12 : Comprensió de la rellevància de les anàlisis econòmiques i geogràfics sobre la legislació i el dret ambiental.
 • CE4 : Coneixement de les principals regulacions sectorials en matèria ambiental.
 • CE9 : Comprensió de la component transfronterera de nombrosos problemes ambientals i la importància del dret internacional per a resoldre'ls.

 

Competències específiques:>>II. Habilitats analítiques i expositives

 • CE13 : Capacitat per a plantejar adequadament la solució de casos ambientals mitjançant una utilització correcta de les fonts normatives i jurisprudencials.
 • CE14 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parts del dret ambiental en la resolució de problemes complexos.
 • CE15 : Capacitat per a jutjar críticament la normativa vigent i les resolucions jurisprudencials i proposar alternatives.
 • CE16 : Capacitat per a discutir problemes ambientals amb arguments netament jurídics, començant pels que proporciona el sistema de valors, principis i regles constitucionals.
 • CE17 : Capacitat per a comprendre i apreciar les aportacions d'altres sabers a la solució dels problemes ambientals i d'integrar aquestes aportacions en les anàlisis jurídiques sense confusió dels rols respectius.
 • CE18 : Capacitat per a redactar de forma clara i sistemàtica treballs i escrits jurídics sobre temes ambientals, aportant opinions pròpies sobre els temes analitzats.
 • CE19 : Capacitat per a exposar oralment en públic de manera clara i sistemàtica opinions i treballs sobre temes juridicoambientals.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.

 

Competències específiques:>>IV. Actituds i comportaments

 • CE25 : Sensibilitat cap als proble+B2500es ambientals, tant de dimensió local com a global, amb una referència especial als seus components ètics, solidaris i de drets humans (problemàtica especial dels països en vies de desenvolupament, comunitats indígenes, de la dona, etc.).
 • CE26 : Motivació per al treball en equip, inclosos els grups interdisciplinaris compostos per especialistes de diferents branques del saber.
 • CE27 : Motivació per a la participació en activitats intel·lectuals i de formació contínua en l'àmbit del dret ambiental (associacions, conferències, congressos, revistes especialitzades, etc.).
 • CE28 : Motivació per a la participació en activitats altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient (ONG, cooperació al desenvolupament, etc.).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'aigua, element essencial per a la vida i escàs en bona part de la geografia espanyola, és una matèria fonamental del dret ambiental.

Aquesta assignatura tracta el tema de l'aigua, amb l'enfocament globalitzador de la Unió Europea. Pretén incidir en la importància d'una bona gestió de l'aigua, per a evitar els problemes d'escassetat i els impactes ambientals que poden afectar el mar sense una adequada gestió costanera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41816
Professor/a responsable:
VALENCIA MARTIN, GERMAN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix