Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I CONTROL INTEGRAT DE LA CONTAMINACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo II del plan de estudios del Máster: Instrumentos generales de protección ambiental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement de les principals institucions del Dret ambiental i capacitat per a aplicar-los a la solució de problemes reals.
 • CG10 : Motivació per a la participació en activitats d'aprenentatge continu i altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parcel·les del dret ambiental i resoldre problemes juridicoambientals complexos.
 • CG3 : Capacitat per a analitzar críticament la legislació i jurisprudència ambientals, i formular judicis en la matèria que incloguen, si escau, reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la seua aplicació.
 • CG4 : Capacitat per a identificar la labor del jurista en la resolució de problemes ambientals, obtenir, comprendre i apreciar les informacions i conclusions procedents d'altres sabers (ecologia, economia ambiental, etc.) i integrar-les dins de l'anàlisi jurídica, i valorar el treball interdisciplinari.
 • CG5 : Capacitat per a comunicar les conclusions obtingudes sobre temes juridicoambientals, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG6 : Possessió d'habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant la temàtica juridicoambiental d'una manera en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CG9 : Sensibilitat cap als problemes ambientals des d'una posició ètica basada en el respecte als drets fonamentals.

 

Competències específiques:>>I. Coneixements

 • CE10 : Comprensió de la contribució del dret comunitari europeu en la formació del dret ambiental a escala nacional.
 • CE3 : Coneixement de les principals institucions generals o horitzontals del dret ambiental.
 • CE6 : Comprensió del paper de les diferents administracions públiques en la definició i realització de les estratègies i actuacions ambientals.
 • CE7 : Comprensió de la contribució de la ciutadania, el sector privat i les ONG en el desenvolupament de les institucions ambientals des de posicions com ara la participació, l'autoregulació, la col·laboració públic/privat o l'exercici del dret a la tutela judicial efectiva.

 

Competències específiques:>>II. Habilitats analítiques i expositives

 • CE13 : Capacitat per a plantejar adequadament la solució de casos ambientals mitjançant una utilització correcta de les fonts normatives i jurisprudencials.
 • CE14 : Capacitat per a interrelacionar les diferents parts del dret ambiental en la resolució de problemes complexos.
 • CE15 : Capacitat per a jutjar críticament la normativa vigent i les resolucions jurisprudencials i proposar alternatives.
 • CE16 : Capacitat per a discutir problemes ambientals amb arguments netament jurídics, començant pels que proporciona el sistema de valors, principis i regles constitucionals.
 • CE17 : Capacitat per a comprendre i apreciar les aportacions d'altres sabers a la solució dels problemes ambientals i d'integrar aquestes aportacions en les anàlisis jurídiques sense confusió dels rols respectius.
 • CE18 : Capacitat per a redactar de forma clara i sistemàtica treballs i escrits jurídics sobre temes ambientals, aportant opinions pròpies sobre els temes analitzats.
 • CE19 : Capacitat per a exposar oralment en públic de manera clara i sistemàtica opinions i treballs sobre temes juridicoambientals.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.

 

Competències específiques:>>IV. Actituds i comportaments

 • CE25 : Sensibilitat cap als proble+B2500es ambientals, tant de dimensió local com a global, amb una referència especial als seus components ètics, solidaris i de drets humans (problemàtica especial dels països en vies de desenvolupament, comunitats indígenes, de la dona, etc.).
 • CE26 : Motivació per al treball en equip, inclosos els grups interdisciplinaris compostos per especialistes de diferents branques del saber.
 • CE27 : Motivació per a la participació en activitats intel·lectuals i de formació contínua en l'àmbit del dret ambiental (associacions, conferències, congressos, revistes especialitzades, etc.).
 • CE28 : Motivació per a la participació en activitats altruistes relacionades amb la protecció del medi ambient (ONG, cooperació al desenvolupament, etc.).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dominar la tècnica de les avaluacions ambientals (avaluació d'impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica), pel que fa als aspectes jurídics, el sistema d'autoritzacions ambientals vigent a l'estat espanyol (lleis estatals i autonòmiques), arran de la incorporació de la figura de l'autorització ambiental integrada, procedent del dret comunitari europeu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41804
Professor/a responsable:
ROSA MORENO, JUAN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix