Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

ESTA ASIGNATURA SE IMPARTE EN INGLÉS. LA INFORMACIÓN DE ESTA GUÍA ESTÁ EN INGLÉS.

This is the first course in the Statistics/Econometrics sequence of the first year.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a la recerca de dades (naturals i experimentals) i anàlisis d'aquesta informació.
 • CG3 : Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE4 : Capacitat de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.
 • CE5 : Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de llegir raonadament i avaluar de manera crítica articles d'investigació en econometria i captar-ne les contribucions essencials i les febleses. Ser capaç d'entendre la manera com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics que els autors han trobat.
 • Aprendre a fer proves de proposicions i teoremes.
 • Ser capaç de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

This is a basic course on mathematical statistics in which probability and statistical theory are presented with a view to applying them to econometric methodology. The course is organized in two parts: Part I provides the foundations of probability theory and Part II deals with the theory of sampling, principles and properties behind the methods of estimating unknown parameters and testing hypotheses on parameters.

 

 

Dades generals

Codi: 41208
Professor/a responsable:
MORA LOPEZ, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix