Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MACROECONOMIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

• CG3: Capacity to apply economic theory to represent real situations.

• CG4: Capacity for teamwork.

• CG5: Capacity for self-learning.

• CG6: Ethical commitment and social responsibility at work, respecting the

environment, being aware and understanding the importance of respect for

fundamental rights, equal opportunities for men and women, universal accessibility for

the disabled and respect for the values of a peaceful, democratic society.

• CG7: Analyse problems using critical reasoning, without prejudice and with precision

and rigor.

• CG8: Capacity for synthesis.

• CE1: Capacity to read Economic research articles in a reasoned fashion and evaluate

them critically, understand their essential contributions and weaknesses.

• CE2: Capacity to understand how the technical problems faced by authors of research

articles have been resolved in each case.

• CE3: Capacity to test theorems and propositions.

• CE5: Capacity to present important economic problems precisely and respond

adequately to solve problems by using the techniques learnt in the different courses,

using theoretical and empirical analyses or simulations if necessary.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

The course will accomplish two tasks: to provide the basic tools required to study other topics

in macroeconomics (to be developed in the remaining courses of the macro sequence) and to

provide some answers to the fundamental question of why economies grow and why some

countries are much richer than others.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a la recerca de dades (naturals i experimentals) i anàlisis d'aquesta informació.
 • CG3 : Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE4 : Capacitat de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.
 • CE5 : Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de llegir raonadament i avaluar de manera crítica articles d'investigació en macroeconomia i captar-ne les contribucions essencials i les febleses. Ser capaç d'entendre la manera com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics que els autors han trobat.
 • Aprendre a fer proves de proposicions i teoremes.
 • Ser capaç de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

• CG3: Capacity to apply economic theory to represent real situations.
• CG4: Capacity for teamwork.
• CG5: Capacity for self-learning.
• CG6: Ethical commitment and social responsibility at work, respecting the
environment, being aware and understanding the importance of respect for
fundamental rights, equal opportunities for men and women, universal accessibility for
the disabled and respect for the values of a peaceful, democratic society.
• CG7: Analyse problems using critical reasoning, without prejudice and with precision
and rigor.
• CG8: Capacity for synthesis.

 

 

Dades generals

Codi: 41205
Professor/a responsable:
TURINO, FRANCESCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix