Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TURISME I MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura tiene por objeto proporcionar criterios e instrumentos de intervención adecuados para garantizar la máxima compatibilidad entre turismo y medio ambiente en los procesos de desarrollo turístico. Con este propósito, en primer lugar, se familiariza al alumno con la identificación y valoración de sus relaciones y, a continuación, se proporcionan elementos de juicio y estrategias de actuación dirigidas a optimizar su interacción en la planificación y gestión del turismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions.
 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social.
 • CG6 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els fonaments i aplicar metodologies científiques adequades.
 • CE13 : Conèixer els principis de gestió sostenible.
 • CE15 : Diagnosticar necessitats i oportunitats i identificar les potencialitats i amenaces de la destinació.
 • CE18 : Establir sistemes de control de l'evolució de l'activitat turística.
 • CE3 : Aplicar sistemes de qualitat i gestió mediambiental, econòmica i social.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Valorar les polítiques turístiques i el paper exercit per organismes internacionals, institucions públiques i agents econòmics i socials, en el context històric i socioeconòmic en què s'insereixen les relacions entre desenvolupament i medi ambient. Analitzar els processos de desenvolupament turístic i les relacions entre els diversos elements del sistema turístic, en el marc conceptual del paradigma de la sostenibilitat.
 • Adoptar decisions relatives al binomi turisme–medi ambient, en els processos de planificació i gestió sostenible del turisme, fonamentades en els principis de l'ètica ambiental i social.
 • Dissenyar estratègies de desenvolupament sostenible del turisme, adaptades a les particularitats de cada destinació.
 • Assumir responsabilitats de gestió sostenible del turisme, en les diverses àrees d'activitat relacionades amb el turisme.
 • Aplicar tècniques i instruments per a aconseguir una millor integració de turisme i medi ambient i tindre'ls en compte a l'hora de dissenyar estratègies de desenvolupament sostenible del turisme.
 • Utilitzar les fonts i els mètodes per a obtenir la informació necessària en la gestió sostenible del turisme.
 • Implementar en el turisme els codis de bones pràctique relacionades amb l'ús responsable i eficient dels recursos naturals i la conservació del medi ambient en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Adopción de conductas responsables y actitudes comprometidas con la defensa del medio ambiente
 • Comprensión e interpretación de las relaciones entre turismo y medio ambiente en el contexto del desarrollo sostenible
 • Aplicación de diferentes métodos de identificación y valoración de impactos ambientales asociados a la actividad turística
 • Manejo de las técnicas adecuadas para valorar la potencialidad y capacidad de carga turística de los recursos sin comprometer la conservación del medio ambiente
 • Desarrollo de la capacidad crítica en el análisis de las implicaciones ambientales de la actividad turística y la consideración de las tres dimensiones implicadas en el desarrollo sostenible del turismo
 • Emisión de informes sobre las implicaciones ambientales de los distintos tipos de turismo y modelos de desarrollo asociados
 • Formulación de metas y objetivos de desarrollo turístico en espacios concretos acordes con la ética ambiental y el paradigma de la sostenibilidad
 • Elaboración de diagnósticos de sostenibilidad de la actividad turística en destinos concretos
 • Planteamiento de estrategias para promover la incorporación de consideraciones ambientales en la actividad turística en el contexto de un proyecto de desarrollo sostenible del turismo
 • Selección y empleo de posibles instrumentos y técnicas de gestión ambiental en casos concretos

 

 

Dades generals

Codi: 41021
Professor/a responsable:
SUCH CLIMENT, MARIA PAZ
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix