Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE QUALITAT EN EMPRESES I ORGANITZACIONS TURÍSTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura de segundo curso incluida dentro de la materia obligatoria Gestión de la calidad y del medio ambiente de las empresas y organizaciones turísticas. Esta asignatura está relacionada con una asignatura sobre gestión medioambiental (41020 - Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones turísticas) que permiten conocer las competencias básicas sobre la implantación de aspectos relacionados con la calidad y el medio ambiente en organizaciones turísticas, y complementa a otras asignaturas de primer curso sobre gestión empresarial (41005 - Dirección estratégica y gestión de empresas de ocio y turismo; 41007 - Dirección y proyectos de empresas de oferta complementaria).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG6 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG7 : Utilitzar les tècniques de comunicació i servucció.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar instruments de planificació.
 • CE10 : Conèixer les tècniques de direcció empresarial.
 • CE19 : Utilitzar tècniques de recollida i anàlisi de dades.
 • CE3 : Aplicar sistemes de qualitat i gestió mediambiental, econòmica i social.
 • CE4 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el significat de qualitat en l'empresa turística.
 • Comprendre la manera com s'implanta un sistema de qualitat.
 • Comprendre la gestió dels processos.
 • Diferenciar les metodologies per a mesurar i millorar la qualitat.
 • Conéixer els models de gestió de la qualitat aplicables a empreses turístiques.
 • Ser capaç de redactar la documentació que comporta implantar un sistema de gestió de la qualitat en organitzacions turístiques.
 • Conéixer tots els passos necessaris perquè una empresa turística puga certificar el sistema de gestió de la qualitat.
 • Gestionar els processos dels departaments o de tota l'empresa turística.
 • Avaluar, amb les eines disponibles, la qualitat de l'empresa turística.
 • Aplicar els models de qualitat aplicables al sector turístic espanyol.
 • Reconéixer la importància de les persones per a millorar la qualitat.
 • Saber treballar en equip per a resoldre problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos específicos:
o Entender los conceptos de calidad y gestión de la calidad en empresas turísticas.
o Ser capaz de aplicar los diferentes modelos de gestión de la calidad utilizados por las empresas turísticas.
o Saber describir documentos necesarios para implantar un sistema de gestión de la calidad.
o Ser capaz de gestionar los procesos de trabajo de un departamento o de la empresa en su totalidad.
o Conocer las herramientas y medidas de la calidad del servicio.

 

 

Dades generals

Codi: 41019
Professor/a responsable:
NAVARRO BERBEGAL, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,75
Crèdits pràctics: 1,25
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,75
  Crèdits pràctics: 1,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix