Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Asignatura “Iniciación a la Investigación” se propone facilitar la capacidad y conocimientos esenciales que permitan llevar a cabo una investigación básica, integrando las enseñanzas derivadas de los estudios cursados en el Máster en sus diferentes disciplinas y de una forma transversal.

Para ello, se planificarán técnicas de investigación aplicada a partir de metodologías específicas de una cierta complejidad, que permitan enfrentarse al manejo de información y documentación, así como a su adecuado tratamiento analítico. Se trata, por tanto, de saber precisar los objetos de estudio y diseñar estrategias metodológicas de análisis específicas más adecuadas que permitan obtener información sustantiva y someterla a valoración crítica, de una forma autónoma, en todas y cada una de las fases del proceso investigador. Todo ello con el propósito de poder culminar con éxito la elaboración y finalización del Trabajo Fin de Máster en la opción investigadora.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 14 : Ser capaç de plantejar i dur a terme totes les fases d'un treball de recerca.
 • 16 : Ser capaç de preparar una eixida al terreny en relació amb les necessitats d'informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Formulació de judicis que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, a partir del treball de recerca de la pràctica, d'una manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals de les intervencions de desenvolupament, des de les quals han realitzat la investigació participativa en el context de les pràctiques externes.
 • Comunicació de les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, que formen part del tribunal avaluador, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigit o autònom per a buscar la informació pertinent, amb els mitjans disponibles, autogestionadament i comptant amb el suport docent del tutor del treball de fi del Màster.
 • Obtenció d'una visió crítica, que garantisca els valors d'igualtat, respecte i promoció de la interculturalitat basada en els drets i la incorporació d'elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, VIH, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes, etc.). Incorporació a la investigació d'aquests elements.
 • Plantejament d'un treball de recerca amb una qualitat metodològica que en sustente el procés i compte, a més, amb un resultat reeixit i l'aportació de troballes i conclusions que revelen l'objectiu d'investigació.
 • Aprenentatge i posada en pràctica de l'anticipació a les necessitats d'informació, com a prerequisit per a fer una adequada i completa investigació en terreny, que compte amb un manteniment investigador coherent amb el treball a exercir durant el període de pràctiques externes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos:

Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Incorporar en cualquier ámbito de la vida profesional relacionado con la cooperación al desarrollo los siguientes elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, sostenibilidad y dimensión territorial, VIH, igualdad, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas) e interculturalidad basada en derechos.

Ser capaz de plantear y llevar a cabo un trabajo de investigación en todas sus fases.

Ser capaz de preparar una salida al terreno tanto en relación a las necesidades de información previa sobre el contexto político, económico, social y cultural del país, la preparación de la intervención/investigación en terreno y los procedimientos de seguridad que deberán ser tenidos en cuenta.

Resultados:

Formulación de juicios que incluyen reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas a partir del trabajo de investigación llevado a la práctica, de una manera integral y reflexiva, y partiendo del análisis de los posibles efectos colaterales de las intervenciones de desarrollo desde las que han realizado la investigación participativa en el contexto de las prácticas externas.

Comunicación de las conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados que forman parte del tribunal evaluador de un modo claro y sin ambigüedades.

Posesión de habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan una búsqueda de información pertinente con los medios disponibles de manera autogestionada contando con el apoyo docente del tutor de Trabajo Fin de Máster.

Obtención de una visión crítica que garantice los valores de igualdad, respecto y promoción de la interculturalidad basada en los derechos y la incorporación de elementos transversales: equidad de género, medio ambiente, VIH, derechos humanos y atención a la diversidad (discapacidad, pueblos indígenas…) a partir de la incorporación en la investigación de dichos elementos.

Planteamiento de un trabajo de investigación con una calidad metodológica que sustente el propio proceso, y que cuente además con un resultado exitoso y la aportación de hallazgos y conclusiones que revelen el objetivo de investigación perseguido.

Aprendizaje y puesta en práctica de la anticipación a las necesidades de información como prerrequisito para realizar una adecuada y completa investigación en terreno que cuente con un sustento investigador coherente con el trabajo a desempeñar durante el periodo de prácticas externas.

 

 

Dades generals

Codi: 40821
Professor/a responsable:
GOMEZ GIL, CARLOS VICENTE
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 8,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix