Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

El uso de las técnicas de análisis económico en la sociedad ha experimentado un auge durante los últimos años debido no solo al creciente interés en el conocimiento de las interacciones de la economía con otras actividades, sino también a la disponibilidad creciente de información estadística y bases de datos importantes. Paralelamente, las técnicas de análisis han evolucionado y se han desarrollado un buen número de herramientas econométricas especializadas en el estudio de distintos aspectos económicos que es necesario conocer y aplicar en los procesos de investigación y toma de decisiones. La disponibilidad de información recopilada en paneles de datos o en formatos temporales, requiere del conocimiento de las técnicas y su aplicación con el fin de permitir una correcta definición de los modelos de investigación, y una coherente resolución de los problemas que se planteen como hipótesis. Dado que tanto los problemas que puede afrontar un doctorando pueden ser múltiples, a la par que las técnicas para su correcto enfoque, en esta asignatura se ofrece una aproximación a algunos más comunes, introduciendo casos de estudio que utilizan series temporales, análisis de corte transversal, y análisis envolvente de datos.
La asignatura introduce y desarrolla el conocimiento en la aplicación de métodos científicos para el análisis económico en tres etapas. La primera (Bloque I) pretende acercar a los alumnos a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la metodología generalmente aceptada en la investigación científica. El contenido de esta primera parte aborda los principios de la ciencia social junto con el análisis de los instrumentos metodológicos y técnicos que habitualmente son empleados en este campo del conocimiento. Se tratan, también, de manera aplicada y práctica algunas formas de acometer el trabajo intelectual de carácter científico. La segunda parte (bloque II) aborda el tratamiento básico de la información sus dos formatos básicos, temporal y de corte transversal. Se parte del conocimiento que tiene el alumno de los fundamentos econométricos de las herramientas que se utilizan, para llevar a cabo una serie de ejercicios empíricos que se inician con un acercamiento, primero, a los datos y sus problemas estadísticos para, después, desarrollar la utilización aplicaciones seleccionadas con las que se estimen modelos propuestos. La tercera parte (Bloque III) se centra en una metodología más concreta, el Análisis Envolvente de Datos. Esta metodología es especialmente adecuada para el análisis de la eficiencia y la eficacia económicas, dado que permite la utilización de gran cantidad de información particularizada para una unidad productiva o área que posibilita el análisis de la mejora de eficiencia y permite la identificación de líneas de actuación que la mejoren.
Esta asignatura se contextualiza dentro de la línea de formación básica para un investigador en economía aplicada. La estructura de formación teórica y aplicada, crea la habilidad en el uso de las técnicas de análisis que el resto de las asignaturas específicas necesitan.
El desarrollo del programa y su seguimiento requiere del alumno tener conocimientos adquiridos en econometría y estadística, ya que se fundamenta en el uso de estas herramientas para su aplicación empírica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG3 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris científics, basats en la utilització dels instruments tècnics més avançats.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.
 • CG7 : Capacitat de presentar els resultats de la investigació davant d'un tribunal universitari o reunió acadèmica, congrés científic o revista especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar mètodes d'anàlisis complexos per a l'anàlisi, diagnòstic i solució de qüestions i problemes de caràcter econòmic que no puguen ser analitzats amb les tècniques més simples.
 • CE12 : Habilitat per a presentar els resultats de l'anàlisi i exercicis elaborats amb tècniques informàtiques, dins del procés de discussió dels treballs duts a terme.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE4 : Avaluar les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les millors tenint en compte els objectius.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE9 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi dels aspectes més complexos de l'economia real, i capacitat per a establir els nivells d'abstracció apropiats per a l'estudi de les qüestions econòmiques més complicades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer biblioteques i bases de dades, generals i especialitzades, d'informació bibliogràfica i estadística.
 • Conéixer centres de documentació generals i especialitzats.
 • Aplicar el mètode científic, cosa que implica adquirir capacitat d'anàlisi per a descompondre la informació i fer-la intel·ligible.
 • Conéixer i aplicar els fonaments de la metodologia científica per a iniciar-se en la investigació.
 • Utilitzar amb desimboltura programes informàtics per a accedir a les bases de dades bibliogràfiques i fer fitxes bibliogràfiques i bases de dades electròniques i estadístiques.
 • Inferir, de l'anàlisi i síntesi de la informació recollida, les accions que cal desenvolupar.
 • Aplicar els fonaments metodològics i tècnics, amb rigor, per a obtindre la informació necessària per a la investigació dissenyada.
 • Conéixer els fonaments de les ciències en general,i de la ciència social en particular, com a ajuda en el compliment dels drets humans des d'una perspectiva global.
 • Treballar en equip, respectant i potenciant aquests valors.
 • Conéixer i aplicar el mètode científic, consubstancial amb el raonament crític, la precisió i el rigor.
 • Plasmar per escrit les preguntes formulades que siguen coherents amb el problema plantejat.
 • Planificar, organitzar i estructurar, en un calendari, un programa de treball per a desenvolupar una investigació concreta.
 • Comprendre els conceptes econòmics i l'aplicació als exercicis pràctics proposats.
 • Analitzar els efectes de cada tècnica aplicable a la resolució d'un problema econòmic i seleccionar la millor alternativa.
 • Comprendre les tècniques i la manera d'utilitzar-les per a contrastar les possibles fórmules d'anàlisis d'un problema econòmic.
 • Conéixer i comprendre la modelització economètrica: utilitat i aplicabilitat.
 • Identificar el tipus de modelització economètrica aplicable a l'estructura de la informació disponible.
 • Saber ajustar els models economètrics a les diverses metodologies i interpretar-ne els resultats.
 • Contrastar els supòsits relatius als casos plantejats.
 • Comprendre els conceptes relacionats amb les tècniques d'anàlisis i saber aprofundir autònomament en les tècniques explicades.
 • Identificar la informació rellevant de l'estadística analitzada, a fi d'enumerar les hipòtesis de treball.
 • Analitzar la informació estadística i observar els principis ètics d'anàlisi, sense una intervenció destinada a obtindre resultats preestablits.
 • Fer els exercicis pràctics associats als casos proposats.
 • Presentar els exercicis pràctics associats als casos proposats.
 • Fer un supòsit complet, amb tècniques de tall transversals o temporals d'anàlisi econòmica.
 • Presentar el projecte en públic i amb mitjans informàtics.
 • Conéixer les exigències especificades en les normes de publicació de les revistes més prestigioses.
 • Fer esquemes i índexs que permeten estructurar els treballs, des del plantejament de les hipòtesis fins a les respostes temptatives a aquestes.
 • Fer, d'acord amb la metodologia científica i les tècniques adquirides, projectes coherents que incidisquen en un aspecte inèdit de la ciència econòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Los objetivos formativos de la asignatura de Técnicas de Análisis Económico II, son los siguientes:

4.1 Objetivos Cognitivos

1.- Comprender el cuerpo de conocimientos y las herramientas de la economía, incluyendo el rol de los indicadores clave como la inflación, el crecimiento económico o el desempleo, para el análisis.
2.- Identificar el tipo de modelización econométrica aplicable a la estructura de la información disponible.
3.- Inferir del análisis y síntesis de la información recabada las acciones a desarrollar
4.- Conocer bibliotecas y bases de datos, generales y especializadas, sobre información bibliográfica y estadística
5.- Conocer centros de documentación generales y especializados
6.- Conocer las exigencias especificadas en las normas de publicación de las revistas más prestigiosas
7.- Conocer y comprender la modelización econométrica: su utilidad y su aplicabilidad
8.- Contraste de los supuestos relativos a los casos planteados.
9.- Elaborar, de acuerdo con la metodología científica y las técnicas adquiridas, proyectos coherentes que incidan en un aspecto inédito de la ciencia económica.
10.- Identificar la información relevante contenida en la estadística analizada con el objeto de enumerar las hipótesis de trabajo.
11.- Demostrar comprensión en las reacciones de mercado de cara a su medición.

4.2 Objetivos Instrumentales
1.- Aplicar el método científico implica adquirir capacidad de análisis para descomponer la información y hacerla inteligible
2.- Aplicar los fundamentos metodológicos y técnicos, con rigor, para obtener la información que se precisa en la investigación diseñada
3.- Manejar con soltura programas informáticos que permitan el acceso a las bases de datos bibliográficas y la confección de fichas bibliográficas y bases de datos electrónicas, así como a bases de datos estadísticas
4.- Plasmar por escrito las preguntas formuladas que sean coherentes con el problema planteado
5.- Presentación de los ejercicios prácticos asociados a los casos propuestos
6.- Realización de los ejercicios prácticos asociados a los casos propuestos

4.3 Objetivos Actitudinales
1.- Analizar la información estadística observando los principios éticos de análisis, sin intervención destinada a obtener resultados preestablecidos.
2.- Trabajar en equipo, respetando y potenciando estos valores
3.- Planificar, organizar y estructurar en un calendario un programa de trabajo para desarrollar una investigación concreta
4.- Cooperar y colaborar con otros en el análisis y evaluación de investigaciones económicas

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 40601
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,06
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,74
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix