Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Junto con las asignaturas Las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales, Las actividades industriales y comerciales. Implicaciones territoriales y El turismo y sus implicaciones territoriales, configura la materia del Master destinada a Actividades socio-económicas y desarrollo sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els objectius de l'ordenació del territori i les seues relacions amb el desenvolupament sostenible.
 • Conèixer les bases jurídiques relacionades amb l'ordenació del territori i el desenvolupament sostenible.
 • Diferenciar models de gestió territorial sostenible i de bones pràctiques.
 • Analitzar els diferents instruments públics per a un desenvolupament local sostenible.
 • Identificar les eines de gestió ambiental de les empreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Comprender los objetivos de la ordenación del territorio y sus relaciones con el desarrollo sostenible. Conocer las bases jurídicas relacionadas con la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible. Diferenciar modelos de gestión territorial sostenible y de buenas prácticas. Analizar los diferentes instrumentos públicos para un desarrollo local sostenible. Identificar las herramientas de gestión ambiental de las empresas.

 

 

Dades generals

Codi: 40203
Professor/a responsable:
PONCE HERRERO, GABINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix