Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONGRÉS DEL MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Participación de los estudiantes del Máster en una reunión científica con ponencias del profesorado especialista, mesas redondas y presentación de comunicaciones con las propuestas de los trabajos de investigación del alumnado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació arqueològica.
 • CG6 : Adaptació a situacions noves davant de la diversitat patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assistir i participar en un congrés de caràcter científic.
 • Aprendre les formes, estratègies i tècniques d'intervenció pública en l'àmbit d'un congrés científic.
 • Exposar un projecte de recerca de manera adequada en un entorn de recerca crític.
 • Aplicar, en un entorn professional, els coneixements i les habilitats adquirits en la formació acadèmica.
 • Treballar en equip de manera interdisciplinar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Reunión de los participantes del Master en una reunión científica con ponencias del profesorado especialista, mesas redondas y presentación de comunicaciones de los alumnos.
La participación interuniversitaria dota al curso de Master propuesto de la posibilidad de entrar en contacto con docentes y discentes provenientes de cuatro universidades españolas y del CSIC, asociando especialistas de distintas líneas de investigación arqueológica. Para el óptimo aprovechamiento de esta virtualidad se propone la realización de un Congreso de Master que suponga la reunión en un mismo foro de todos los alumnos y docentes. Esta actividad se desarrollara al terminar la fase de impartición de los contenidos teóricos del Master.

 

 

Dades generals

Codi: 39811
Professor/a responsable:
GUTIERREZ LLORET, SONIA
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,26
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix