Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES APLICADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN
Asignatura dedicada a familiarizar al alumno con los aspectos teóricos y prácticos de la práctica arqueológica, antes, durante y después de la intervención sobre el terreno. Se pretende que adquiera una formación básica en los conceptos, métodos y estrategias de la actuación arqueológica, sobre todo en lo referente al conocimiento y utilización de nuevas tecnologías.

BLOQUE TEMÁTICO 1: PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Tema 1: Área de actuación, planificación del trabajo, reconocimiento y muestreo
• Estrategias y protocolos de intervención
• Documentación previa
BLOQUE TEMÁTICO 2: TÉCNICAS ARQUEOLÓGICAS DE CAMPO
Tema 2: Levantamientos planimétricos y digitalización
• Fichas de estructuras arquitectónicas, trazado de secciones y alzado.
• Dibujo de estructuras arquitectónicas en el campo
Tema 3: Dibujo y manejo de la planimetría
• Digitalización de dibujos de estructuras arquitectónicas
• Dibujo de estructuras arquitectónicas por ordenador
Tema 4: Levantamientos topográficos y digitalización
• Topografía arqueológica: nivel, teodolito, estación total
• Toma de datos en el campo y gestión de la información

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació arqueològica.
 • CG6 : Adaptació a situacions noves davant de la diversitat patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar les tècniques d'intervencions arqueològiques.
 • Valorar i interpretar el registre arqueològic.
 • Adquirir ètica professional en relació amb la conservació i difusió de la cultura material.
 • Usar les tecnologies de la informació per a les intervencions arqueològiques.
 • Organitzar i planificar la recuperació del registre arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Familiarizar al alumno con el proceso integral de una actuación arqueológica

Planteamiento general

Trabajo de campo: levantamientos topográficos, planimétricos y fotogramétricos, geoposicionamiento, análiticas

Estudio y elaboración personal de los materiales. Actividades de laboratorio

Elaboración de una síntesis personal

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 39810
Professor/a responsable:
GRAU MIRA, IGNACIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 2,88
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,28
  Crèdits pràctics: 1,11
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 1
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0,61
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,16

Estudis en què s'imparteix