Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELS INTERPRETATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Assignatura dedicada a les diferents propostes teòrico-metodològiques empleades en arqueologia per interpretar i avaluar el patrimoni arqueològic i cultural. A més a més de oferir un panorama ampli sobre la teoria de l'historia i l'arqueologia, dels models socials aplicats i la perspectiva del canvi en arqueologia, també s'iniciarà al alumnat en el diseny de projectes d'investigació.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític sobre el procés històric.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assimilar els coneixements bàsics per a comprendre i debatre els corrents teòrics que han influït en el pensament arqueològic i en la creació de models interpretatius i, conseqüentment, valoratius del patrimoni arqueològic.
 • Comprendre la importància que tenen els elements socials en la configuració de les hipòtesis i les estratègies de les recerques històriques i arqueològiques.
 • Aprendre a treballar dialècticament, amb supòsits pràctics i de manera flexible respecte als corrents historiogràfics.
 • Dissenyar un pla de treball en funció d'uns objectius científics.
 • Construir un projecte de recerca planificant-ne les necessitats temporals, les bases teòriques i els requeriments materials de manera realista.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Coneixer el estat de desenvolupament de la disciplina arqueològica a l'Estat espanyol i en la Comunitat Valenciana.

- Desenrrollar un espirit crític i capacitat d'anàlisi teòric.

 

 

Dades generals

Codi: 39803
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix