Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUEOLOGIA I GESTIÓ DEL PATRIMONI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura Arqueología y gestión del Patrimonio trata la definición de los conceptos instrumentales fundamentales (Patrimonio Cultural, Patrimonio Arqueológico, interpretación, historia, gestión cultural, y modelos de gestión del Patrimonio), y la consideración de los fundamentos teóricos precisos para operar en esos ámbitos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE5 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definició dels principals conceptes instrumentals: patrimoni cultural, patrimoni arqueològic, interpretació, història, gestió cultural i models de gestió del patrimoni.
 • Anàlisi i fonaments legals de la protecció del patrimoni arqueològic espanyol i valencià.
 • Estudi del marc i el procediment administratius per a la sol·licitar i executar intervencions arqueològiques: normativa, tipus i fases.
 • Comprendre els paràmetres bàsics de la tutela pública del patrimoni arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

•Distinción y comprensión de los agentes y elementos que forman parte de la Gestión del Patrimonio Cultural, y, específicamente, del Patrimonio Arqueológico


•Aproximación a los valores y usos del Patrimonio Cultural y Arqueológico


•Identificación de los aspectos básicos y contextualización de las novedades administrativas y legislativas en el Patrimonio Cultural y Arqueológico estatal y autonómico

 

 

 

Dades generals

Codi: 39801
Professor/a responsable:
MATEO CORREDOR, DANIEL
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix