Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Este módulo comprende una única materia consistente en la elaboración de un trabajo de investigación sobre alguno de los temas abordados en las diferentes materias del Máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar de manera pràctica la metodologia específica d'investigació adquirida en el primer mòdul.
 • Canalitzar l'alumnat a la realització de posteriors treballs d'investigació de manera autònoma.
 • Familiaritzar l'alumnat amb les eines metodològiques d'investigació literària.
 • Investigar, servint-se d'aquests recursos, un objecte d'estudi procedent de les matèries abordades en el pla d'estudis del Màster.
 • Analitzar l'objecte d'estudi triat amb els instruments d'investigació apresos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos generales
1) Aplicar de forma práctica la metodología específica de investigación adquirida en el primer módulo.
2) Encauzar al alumnado hacia la realización de posteriores trabajos de investigación de forma autónoma.

Objetivos conceptuales
3) Familiarizar al alumno con las herramientas metodológicas de investigación literaria.
4) Investigar, sirviéndose de dichos recursos, un objeto de estudio procedente de las materias abordadas en el plan de estudios del máster. La elaboración del Trabajo de fin de Máster requerirá la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en los módulos 1 y 2 respecto a:
- El hecho literario y los diversos enfoques para su estudio (módulo 1; metodología general)
- La investigación literaria (módulo 1; metodología específica; herramientas para la investigación literaria)
- Las materias literarias del ámbito/s cultural/es elegidos (módulo 2).

Objetivos procedimentales
5) Analizar el objeto de estudio elegido con los instrumentos de investigación aprendidos.

Objetivos actitudinales
6) Reflexionar acerca de los valores y cualidades de la investigación literaria actual.

 

 

Dades generals

Codi: 39237
Professor/a responsable:
PALOMO ALEPUZ, LAURA CRISTINA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,83
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11

Estudis en què s'imparteix