Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MITES I ARQUETIPS PERSES EN LA LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Mitos y arquetipos persas en la literatura" forma parte del módulo de optatividad del Máster de Estudios Literarios y se engloba en el bloque de Literatura árabe-islámica (18 créditos). Pretende que el alumnado pueda componer un itinerario de formación específico, orientado a profundizar en materias literarias correspondientes a los diferentes ámbitos culturales y lingüísticos que integran el Máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels principals mites literaris perses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objetivos generales:

-Conocimiento de los principales géneros y corrientes más representativas de la literatura persa clásica.

-Analizar los diferentes géneros de la literatura persa clásica.

-Iniciación a la investigación y a la crítica literaria.

2. Objetivos conceptuales:

-Situar a la literatura persa clásica en el mapa de la literatura islámica oriental.

-Distinguir los principales géneros y corrientes literarias persas.

-Clasificar a los diferentes autores persas en función de la corriente literaria y el momento social al que pertenecen.

3. Objetivos procedimentales:

-Plantear una metodología adecuada para analizar la literatura persa clásica.

-Debatir en torno a la relación entre literatura y mito en la literatura persa clásica.

-Comentar los principales textos de la literatura persa clásica.

4. Objetivos actitudinales:

-Valorar las diversas narrativas de la literatura persa clásica.

-Elaborar ensayos críticos sobre la literatura persa clásica.

-Iniciarse en la investigación y la crítica literaria.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 39229
Professor/a responsable:
CUTILLAS FERRER, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix