Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECCIÓ DE LA LITERATURA FRANCÒFONA EN LES ARTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se enmarca dentro de los créditos optativos que configuran el itinerario de estudios literarios franceses.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la projecció de la literatura francesa en les arts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. objetivos generales

•    Conocer los instrumentos básicos de la crítica de la literatura comparada.
•    Conocer las manifestaciones más importantes de la literatura francesa y sus influencias en las demás artes.

 

1. 1. objetivos de aprendizaje conceptuales

•    Identificar y analizar aspectos históricos, culturales y artísticos del fenómeno literario. 
•    Conocer las principales manifestaciones literarias de origen francés, en la literatura universal.
•    Conocer las relaciones de la literatura con las demás artes y saber identificar  las influencias de ésta en las artes mayores y menores.


1.2. Objetivos procedimentales

•    Reconocer una obra en su contexto histórico y literario.
•    Identificar los elementos de proyección de la literatura francesa en las demás artes.
•    Analizar los procesos de reescrituras de obras de la literatura francesa en las demás artes.
•    Preparar comentarios de textos en los que se aborde en el estudio de la proyección de la literatura francesa en otras artes.
•    Realizar reseñas sobre obras que acojan dichas relaciones entre literatura y arte.
•    Saber utilizar y aplicar convenientemente los recursos bibliográficos que ofrece internet.


1.3. Objetivos actitudinales
•    Sensibilizar al estudiante, tanto en el disfrute de la literatura, como en las técnicas de construcción de la obra literaria.
•    Sensibilizar al estudiante también respecto del disfrute de las relaciones e influencias de la literatura con las demás artes.

 

 

Dades generals

Codi: 39224
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix