Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FICCIÓ I REALITAT EN LA LITERATURA D'EXPRESSIÓ FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Análisis de la orientación temática, así como de las preferencias estilísticas adoptadas por las escritoras/los escritores es de la historia de la literatura francesa en función de la realidad socio histórica percibida.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE13 : Manejar les principals eines i programes informàtics per a la digitalització, correcció i composició de textos de textos i imatges.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la projecció de la realitat en la literatura d'expressió francesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS FORMATIVOS

 • Reflexionar acerca de la importancia de considerar la obra literaria desde diferentes perspectivas, enriqueciéndose así su análisis e interpretación.
 • Conocer las principales corrientes y tendencias del pensamiento literario francés a través de un adecuado repertorio de textos seleccionados por su representatividad.
 • Familiarizarse con los diferentes enfoques que adopta la literatura de expresión francesa desde la óptica del autor/de la autora como intérprete del mundo en varios momentos de la historia literaria.
 • Adquirir una visión moderna, rica y plural de la literatura de expresión francesa.
 • Desarrollar la competencia crítico literaria y la capacidad de disfrutar de los textos desde un punto de vista estético.

OBJETIVOS APORTADOS POR EL PROFESORADO

 • Conocer la historia de la literatura francesa desde el punto de vista sincrónico
 • Leer e interpretar textos literarios franceses desde una perspectiva sincrónica

 

 

 

Dades generals

Codi: 39223
Professor/a responsable:
ARRAEZ LLOBREGAT, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix