Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEATRE ANGLOIRLANDÈS DEL SEGLE XX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Presentación y análisis histórico-crítico del teatro irlandés en lengua inglesa, correspondiente al siglo XX, situándolo en el contexto cultural y sociopolítico en que se genera y ahondando en la relación de esa literatura dramática con la tradición irlandesa, oral y escrita. Se prestará especial atención a las innovaciones que en todos los órdenes se deben al llamado Movimiento Dramático Irlandés, tanto en la vertiente estilística como escénica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics de l'assignatura, establir-hi les relacions mútues i construir unitats complexes de pensament, a partir d'idees independents, basant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar igualment amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir el convenciment que la perspectiva que dona el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, la qual pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes, sense supervisió o impuls extern constants, i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament del teatre angloirlandés del segle XX, situar-hi autors i obres específiques i establir-ne les característiques principals, a més de definir els diversos corrents estètics que aquestes obres contribueixen a perfilar.
 • Conéixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. de la Irlanda del segle XX i relacionar-hi autors, obres i tendències estudiades.
 • Conéixer les tècniques i els mètodes d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura d'expressió anglesa, quant al teatre en el període històric que tracta aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca d'informació i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents a autors i obres de la dramatúrgia angloirlandesa del segle XX.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments, del teatre angloirlandés del segle XX i determinar-ne les característiques formals i la relació amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Familiarizarse con las corrientes dramáticas principales en lengua inglesa de la Irlanda del siglo XX, así como con sus principales representantes y obras destacadas.

Profundizar en el desarrollo y puesta en marcha de técnicas de análisis crítico aplicado a los textos dramáticos.

Ahondar en la relación entre el texto dramático escrito y las características principales que rigen la puesta en escena del mismo.

Competencias de la asignatura

Competencias generales del título: CG1  CG2  CG3

Competencias específicas: CE2  CE3  CE4  CE6  CG9  CG12

 

 

Dades generals

Codi: 39218
Professor/a responsable:
PALLEJA LOPEZ, CLARA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix