Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SHAKESPEARE I LA SEUA RELACIÓ AMB ELS CLÀSSICS ESPANYOLS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Presentación y estudio de la influencia y relación de Shakespeare y otros dramaturgos renacentistas ingleses con autores españoles desde el Siglo de Oro hasta nuestros días. Se analizará la semejanza de aspectos, temas e intereses en obras puntuales del Renacimiento inglés y de los escritores españoles del periodo correspondiente para valorar el alcance de la influencia de Shakespeare en dichos escritores como referencia y modelo inspirador de sus creaciones literarias. Para ello se tendrá en cuenta el contexto donde esa relación se establece.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la projecció de Shakespeare en el Segle d'Or Espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Determinar conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa referida específicamente a la presencia e influencia de la obra de William Shakespeare y otros dramaturgos renacentistas ingleses en su relación con los dramaturgos clásicos españoles.
• Distinguir períodos en la relación del teatro renacentista inglés con los clásicos españoles para situar en ellos autores y obras específicas en las que se manifiesten aspectos comunes y definir las características principales de éstas.
• Ser capaz de desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis a partir de datos referentes a autores y obras en las que destaquen los aspectos y manifestaciones de la relación de Shakespeare con los clásicos españoles.
• Analizar y comparar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos, de la obra de Shakespeare y sus contemporáneos ingleses, y así mismo de los clásicos españoles, para determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de una gama de significados hipotéticos admisibles.


 

 

Dades generals

Codi: 39217
Professor/a responsable:
SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix