Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERIODISME I LITERATURA A ESPANYA I HISPANOAMÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura tiene como objetivo el análisis de las relaciones entre la literatura y la prensa. Se ofrecerá una visión diacrónica sobre la aparición y evolución de la prensa en relación con las manifestaciones literarias que se van sucediendo.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels principals trets de la literatura espanyola i hispanoamericana.
 • Coneixement de les relacions existents entre la literatura hispanoamericana i peninsular.
 • Coneixement dels gèneres literaris i les seues particularitats en la seua expressió literària en espanyol.
 • Coneixement de les relacions entre la literatura espanyola i hispanoamericana i altres àmbits artístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Introducir al alumno en el acercamiento del periódico como vehículo de la creación literaria y reflejo de la vida cultural de un momento concreto de la historia literaria española e hispanoamericana.

 2. Revisar las formas de investigar las relaciones entre periodismo, autores y textos literaro.

  3. Conocer la sucesión de los movimientos literarios en la prensa española de los siglos XVIII, XIX y XX.

4. Conocer la evolución de la prensa desde su aparición hasta la segunda mitad del siglo XX.

5. Analizar los géneros literarios de mayor difusión en revistas y periódicos.

6. Efectuar calas de lectura y análisis crítico de las manifestaciones literarias presentes en diferentes periódicos.

7. Acercar al alumno a las principales aportaciones de la crítica literaria sobre las relaciones entre periodismo y literatura.

8. Leer, analizar y valorar ejemplos concretos de periódicos que reflejan el movimiento literario.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 39212
Professor/a responsable:
MOMBELLI, DAVIDE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix