Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA LITERATURA ESCRITA PER LES DONES A ESPANYA I HISPANOAMÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

A partir del planteamiento de la necesaria revisión del canon literario y del reposicionamiento en él de la literatura escrita por las mujeres, esta asignatura aborda el estudio y análisis de la escritura femenina en España e Hispanoamérica en el siglo XX. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels principals trets de la literatura espanyola i hispanoamericana.
 • Coneixement dels gèneres literaris i les seues particularitats en la seua expressió literària en espanyol.
 • Coneixement de les últimes aportacions de la literatura hispanoamericana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Leer e interpretar  textos literarios escritos por mujeres desde una perspectiva de género.

- Reflexionar acerca de los cánones historiográficos y de la posición de la literatura escrita por mujeres en los mismos.

- Problematizar la existencia de una “escritura femenina” frente a una “escritura de las mujeres” a través de textos de autoría femenina producidos en el ámbito contemporáneo de la literatura en español.

- Aplicar lecturas teóricas interdisciplinares a textos literarios escritos por mujeres.

- Conocer algunas de las autoras y de los textos más relevantes escritos por mujeres en la literatura española e hispanoamericana del siglo XX.

- Distinguir  los principios teóricos básicos para interpretar textos escritos por mujeres.

Identificar los rasgos propios de la literatura escrita por las mujeres.

- Explicar las estrategias de las escritoras para posicionarse ante el canon.

 

  

 

 

 

Dades generals

Codi: 39211
Professor/a responsable:
ESTABLIER PEREZ, HELENA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix