Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ LITERÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura metodológica que pretende contribuir a una de las competencias básicas del máster como es la adquisición de las herramientas y recursos destinados a la investigación literaria y, de manera específica, de aquellos recursos filológicos necesarios para desarrollar un trabajo de investigación literaria (búsquedas bibliográficas en bases de datos, sistemas de citación, estructuración y plan de trabajo, etc.). La asignatura resulta imprescindible para la posterior realización del trabajo fin de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).
 • CE7 : Adquirir les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Selecció de l'objecte d'estudi; maneig bibliogràfic en l'era de la informació; elecció i desenvolupament adequats d'un mètode d'anàlisi.
 • Elaboració de textos extensos (redacció, estructuració i dotació de coherència interna).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Generales
a) Ofrecer al alumno las herramientas básicas para la realización de trabajos de investigación en el ámbito literario
b) Capacitar al alumno para la realización del Trabajo fin de Máster
c) Iniciar al alumno en trabajos de investigación de mayor calado, y específicamente en la elaboración y defensa de la tesis doctoral

Conceptuales
a) Definir qué es un trabajo de investigación y una tesis de doctorado y establecer pautas básicas para la selección del tema y la iniciación de la investigación.
b) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística comunicativa.

Procedimentales
a) Conocer, desde un punto de vista práctico, los criterios fundamentales para la elaboración de un trabajo de investigación en el ámbito de los estudios literarios.
b) Facilitar indicaciones prácticas para el registro, organización, estructura y redacción de un TFM y una tesis doctoral.
c) Realizar prácticas de redacción.

 

 

Dades generals

Codi: 39205
Professor/a responsable:
RIOS CARRATALA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix