Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A L'EDICIÓ DIGITAL DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura introduce al alumno en los procesos de edición de textos, literarios y no literarios, mediante el uso de herramientas digitales. Desarrolla la capacidad de distinguir las partes externas del libro tradicional, así como emplear con adecuación la terminología específica; de adquirir un conocimiento básico de los principios del diseño editorial que permitan aplicarlos en la realización de proyectos propios; de componer un texto mediante el uso de herramientas de edición profesional; de reconocer las diferentes tipologías de la edición, observar los problemas que las distintas tradiciones textuales (tanto del ámbito español como del hispanoamericano) ofrecen para la edición y aprender a resolverlos; y de realizar un esbozo de proyecto editorial personal.

 En el caso de que por motivos de la pandemia de COVID19 no se pueda realizar la clase presencial, se recurrirá al empleo del aula virtual y de presencia on-line, según las distintas modalidades de la misma ofertadas por la Universidad de Alicante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).
 • CE7 : Adquirir les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i distingir les parts externes i internes del llibre tradicional, a més de la terminologia específica d'aquestes.
 • Revisar i assimilar els conceptes de tipografia. Revisar l'estructura de la tipografia. Conèixer les principals categories de les tipografies. Identificar les principals mesures tipogràfiques. Conèixer el concepte de família tipogràfica i les seues variacions. Conèixer i analitzar els sistemes de tipografia digital.
 • Aprendre i dominar les tècniques bàsiques sobre el disseny del llibre.
 • Revisar els sistemes principals d'impressió tradicional i de publicació digital.
 • Reconèixer les diverses tipologies de l'edició. Observar els problemes que les diverses tradicions textuals creen a l'edició i aprendre a resoldre'ls.
 • Distingir i avaluar la composició electrònica de textos.
 • Manejar les variables que afecten la llegibilitat en un document imprés i conéixer i aplicar els diversos processos de la correcció ortotipogràfica.
 • Diferenciar els formats d'eixida en l'edició de documents digitals.
 • Conéixer les característiques i el funcionament bàsic dels principals programes d'edició digital.
 • Conéixer el concepte d'hipertext i el funcionament bàsic dels programes d'edició de metadades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer y distinguir las partes externas e internas del libro tradicional, así como la terminología específica a ellas referidas.
 • Revisar y asimilar los conceptos de tipografía. Revisar la estructura de la tipografía. Conocer las principales categorías de las tipografías. Identificar las principales medidas tipográficas. Conocer el concepto de familia tipográfica y sus variaciones. Conocer y analizar los sistemas de tipografía digital.
 • Aprender y dominar las técnicas básicas sobre el diseño del libro.
 • Revisar los sistemas principales de impresión tradicional y de publicación digital.
 • Reconocer las diferentes tipologías de la edición. Observar los problemas que las diferentes tradiciones textuales ofrecen para la edición y aprender a resolverlos.
 • Distinguir y evaluar la composición electrónica de textos.
 • Manejar las variables que afectan a la legibilidad en un documento impreso y conocer y aplicar los distintos procesos de la corrección ortotipográfica.
 • Diferenciar los diferentes formatos de salida en la edición de documentos digitales.
 • Conocer las características y el funcionamiento básico de los principales programas de edición digital.
 • Conocer el concepto de hipertexto y el funcionamiento básico de los programas de edición de metadatos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 39204
Professor/a responsable:
BIOSCA BAS, ANTONI ALEXANDRE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,84
Crèdits pràctics: 1,16
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,84
  Crèdits pràctics: 1,16
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix