Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA I FICCIÓ EN LA LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura de carácter metodológico que pretende contribuir al objetivo general del máster de enfocar el estudio de la literatura desde perspectivas metodológicas nuevas y diferentes a las adquiridas en el grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Iniciar l'alumnat en l'estudi de la literatura des de la vinculació amb altres disciplines, especialment amb la historiografia.
 • Apropar l'alumnat als plantejaments teòrics més destacats sobre la interrelació història-literatura.
 • Revisar les dicotomies historicitat-literarietat i veritat-ficció en l'aplicació a l'anàlisi filològica.
 • Analitzar els exemples més evidents de la relació historicitat-literarietat al llarg de la història de la literatura, amb especial atenció als de l'àmbit espanyol i hispanoamericà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

a) Iniciar al alumno en el estudio de la Literatura desde su vinculación con otras disciplinas, especialmente con la Historiografía.

b) Acercar al alumno a los planteamientos teóricos más destacados sobre la interrelación historia/literatura.

c) Revisar las dicotomías historicidad/literariedad y verdad/ficción en su aplicación al análisis filológico.

d) Analizar los ejemplos más evidentes de la relación historicidad/literariedad a lo largo de la historia de la Literatura, con especial atención a los propios del ámbito español e hispanoamericano.

 

 

Dades generals

Codi: 39203
Professor/a responsable:
ARACIL VARON, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix