Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

En la asignatura de Trabajo Final de Máster (TFM), el alumnado debe probar su suficiencia investigadora llevando a cabo un trabajo de iniciación a la investigación en lingüística aplicada a las lenguas de especialidad. Dependiendo de la línea de investigación que se elija, el TFM podrá ser supervisado por uno o dos profesores especialistas que impartan docencia en el programa del máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE34 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'IFE.
 • CE35 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'EFE.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE37 : Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre TIC a la investigació d'aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE38 : Ser capaç de confeccionar un model d'anàlisi adequada per a investigar aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE39 : Ser capaç de confeccionar i redactar un treball de recerca en l'àrea de la lingüística aplicada a les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG11 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG13 : Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
 • CG9 : Capacitat de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

1. Confeccionar un trabajo de investigación en el que el discente demuestre que ha sido capaz de:

1.1 Identificar un problema de investigación original.

1.2 Revisar el estado de la cuestión relacionado con el tema de investigación.

1.3 Plantear las hipótesis de investigación.

1.4 Diseñar una metodología de investigación apropiada para el desarrollo del tema de investigación.

1.5 Analizar los datos lingüísticos mediante modelos de análisis cualitativo y herramientas de análisis cuantitativo.

1.6 Interpretar los resultados del estudio integrando referencias bibliográficas con la opinión propia.

1.7 Elaborar las conclusiones y plantear futuras líneas de investigación.

1.8 Citar fuentes bibliográficas.

2. Presentar y defender públicamente el trabajo de investigación llevado a cabo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 38621
Professor/a responsable:
GUILLEN NIETO, VICTORIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix