Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La recuperación del patrimonio arquitectónico para nuevos usos está ligada a la sostenibilidad. No es solo un deber cultural, el aprovechamiento de la edificación existente supone un menor gasto energético.

La asignatura, como optativa, entra pues en el contexto general del máster, se dirige a conocer las edificaciones históricas, a analizar las posibles lesiones que presentan y sus causas y, por último determinar los métodos más adecuados para su intervención y recuperación.

Se dará una programación de los temas a tratar cada semana y los apuntes de la materia explicada.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G4 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els diferents camps de l'arquitectura i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament. Preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adequades amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • G5 : Capacitació per a analitzar, valorar i innovar en les obres d'arquitectura des del punt de vista de la sostenibilitat.
 • G8 : Capacitat per a traslladar i aplicar mètodes científics a treballs acadèmics, professionals o d'investigació, així com proposar noves formes de treball en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • G9 : Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen la reflexió crítica i innovadora.

 

Competències específiques (CE)

 • E16 : Coneixement i comprensió del concepte de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • E17 : Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y deconstructivas más sostenibles.
 • E20 : Comprensió del concepte de sostenibilitat referit a materials de construcció, i de la importància de l'ús dels materials locals disponibles.
 • E21 : Comprensió de la relació ús-durabilitat dels elements constructius.
 • E22 : Coneixement dels processos patològics lligats als sistemes constructius utilitzats.
 • E23 : Coneixement dels sistemes compositius lligats a la construcció històrica.
 • E24 : Coneixement dels fonaments de la durabilitat dels materials de construcció i dels mecanismes que controlen els processos d'alteració i deterioració de materials de construcció.
 • E25 : Comprensió de la importància i influència del mitjà en els diferents processos d'alteració i deterioració dels materials de construcció.
 • E26 : Reconeixement de les incompatibilitats entre diferents materials.
 • E27 : Coneixement dels sistemes més importants de protecció de materials davant de les principals causes d'alteració.
 • E28 : Coneixement dels principals procediments d'avaluació de danys en materials i elements constructius.
 • E29 : Coneixement de les tècniques de caracterització més importants en els estudis de durabilitat de materials de construcció.
 • E30 : Coneixement de les característiques que han de tenir per a un funcionament correcte els diferents sistemes constructius de l'arquitectura tradicional.
 • E31 : Coneixement dels sistemes constructius més sostenibles de mínima intervenció.
 • E32 : Capacitat d'intervenció sobre el patrimoni edificatori amb criteris de sostenibilitat.
 • E33 : Capacitat d'intervenció sobre els nuclis històrics sense que comporte una pèrdua de patrimoni o d'identitat cultural, social o ètnica del lloc.
 • E4 : Habilitat per a traslladar les anàlisis i estudis a documents concrets de gestió i aplicació real.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El Màster d'Arquitectura i Urbanisme Sostenible no pot obviar l'arquitectura, ja existent, que hem de preservar si volem un món sostenible. Per això, estudiar totes les formes d'intervenció, que ens permeten esmenar deficiències o lesions causades pel temps en aquests edificis, és fonamental perquè continuen sent útils a la societat com a valor cultural i valor d'ús.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Que el alumno entienda el concepto de patrimonio arquitectónico y como puede afrontarse su recuperación, tanto en sus criterios como en las técnicas a emplear.

 

 

Dades generals

Codi: 38417
Professor/a responsable:
LOUIS CERECEDA, MIGUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix