Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOSTENIBILITAT I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

 • Los materiales de construcción son la sustancia con la que la arquitectura toma cuerpo. Son imprescindibles y forman parte de los recursos necesarios para generar y hacer uso de los productos arquitectónicos.
 • Así, tanto como integrantes de lo construido, como por si mismos, son elementos con alta incidencia en la posibilidad de conseguir un desarrollo sostenible, por lo que es conveniente conocerlos, elegirlos, ponerlos en obra y desecharlos con plena responsabilidad.
 • Consecuentemente, los contenidos de la asignatura versan sobre el papel que desempeñan los materiales de construcción en el logro de una arquitectura y desarrollo sostenibles, y la incidencia de los propios materiales en la sostenibilidad durante todo el periodo que abarca  su ciclo de vida. Y abordan la manera en que puede contribuirse al logro del desarrollo sostenible desde la adecuada gestión de los materiales de construcción.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G1 : Compressió del mètode científic, a través de la realització de treballs experimentals seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions. Capacitat d'aplicar el mètode científic per a desenvolupar la investigació.
 • G10 : Capacitat per a relacionar i agrupar els diferents factors que intervenen en l'arquitectura i l'urbanisme atenent els tipus i les possibilitats; reconèixer-hi valors socials, culturals, artístics i arquitectònics.
 • G2 : Capacitat d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotècniques.
 • G3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a proposar nova legislació necessària per a la investigació i l'exercici professional en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme sostenible.
 • G4 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els diferents camps de l'arquitectura i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament. Preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adequades amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • G5 : Capacitació per a analitzar, valorar i innovar en les obres d'arquitectura des del punt de vista de la sostenibilitat.
 • G6 : Capacitació per a desenvolupar la sostenibilitat en els projectes d'arquitectura i urbanisme.
 • G8 : Capacitat per a traslladar i aplicar mètodes científics a treballs acadèmics, professionals o d'investigació, així com proposar noves formes de treball en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • G9 : Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen la reflexió crítica i innovadora.

 

Competències específiques (CE)

 • E16 : Coneixement i comprensió del concepte de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • E17 : Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y deconstructivas más sostenibles.
 • E18 : Capacitat per a implementar una major sostenibilitat en el procés de disseny, construcció, utilització i deixalla de l'Arquitectura.
 • E19 : Coneixement de criteris de desenvolupament edificatori sostenible i en harmonia amb l'entorn.
 • E20 : Comprensió del concepte de sostenibilitat referit a materials de construcció, i de la importància de l'ús dels materials locals disponibles.
 • E21 : Comprensió de la relació ús-durabilitat dels elements constructius.
 • E30 : Coneixement de les característiques que han de tenir per a un funcionament correcte els diferents sistemes constructius de l'arquitectura tradicional.
 • E31 : Coneixement dels sistemes constructius més sostenibles de mínima intervenció.
 • E32 : Capacitat d'intervenció sobre el patrimoni edificatori amb criteris de sostenibilitat.
 • E33 : Capacitat d'intervenció sobre els nuclis històrics sense que comporte una pèrdua de patrimoni o d'identitat cultural, social o ètnica del lloc.
 • E34 : Coneixement de tècniques bioclimàtiques de condicionament i estalvi energètic.
 • E35 : Capacitat per a plantejar solucions constructives actuals basades en el coneixement dels sistemes tradicionals a través de la utilització de procediments sostenibles relacionats amb la fabricació dels nous elements i l'eliminació dels seus residus.
 • E36 : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu i entendre la necessitat de prioritzar aquest sistema d'aprofitament passiu dels propis materials i sistemes que constitueixen l'edificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments bàsics de l'èxit de la sostenibilitat en els materials.
 • Prendre consciència de la responsabilitat que implica el coneixement dels fonaments bàsics de la sostenibilitat en l'edificació, en relació amb els materials de construcció i l'ús que se'n fa.
 • Ser capaç de proposar, oposar i avaluar solucions en l'àmbit dels materials sostenibles.
 • Valorar la incidència de les decisions de projecte i del procés d'edificació en la sostenibilitat de l'edifici, en relació amb els materials de construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 • Conocer los fundamentos básicos del logro de la sostenibilidad en los materiales y  ser conscientes de la responsabilidad que implica este conocimiento.
 • Ser capaces de obtener y gestionar satisfactoriamente información significativa sobre materiales de construcción en relación con la sostenibilidadde la arquitectura.
 • Valorar la incidencia de las decisiones de proyecto y del proceso edificatorio en la sostenibilidad del edificio en relación con los materiales de construcción.
 • Lograr proponer y evaluar soluciones en el campo de los materiales sostenibles.

 

 

Dades generals

Codi: 38413
Professor/a responsable:
FERRER GRACIA, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix