Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PALEOBIOLOGIA I SISTEMÀTICA PALEONTOLÒGICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG3 : Ser capaç d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a interpretar-la i fer-la servir.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG5 : Aplicar la ciència des de l'òptica social i econòmica i potenciar la transferència del coneixement a la societat.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE10 : Conèixer els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies en sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE14 : Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE15 : Conèixer i entendre les causes del canvi climàtic i els proxies (estudi de diatomees, foraminífers, anells de creixement d'arbres, nuclis de gel, dades del clima actual, etc.) usats per a caracteritzar climes del passat.
 • CE16 : Conèixer i entendre els fonaments de l'ús de microfòssils i macrofòssils, per a caracteritzar dipòsits geològics que continguen recursos com petroli, gas, carbó, torba, etc.
 • CE17 : Conèixer i entendre els fonaments legals de la Unió Europea, l'estat espanyol i les comunitats autònomes espanyoles, pel que fa a la protecció i conservació del patrimoni paleontològic.
 • CE18 : Conèixer les tècniques utilitzades en museística per a gestionar el patrimoni paleontològic i distingir en visites guiades de treball casos d'èxit en l'àmbit de la paleontologia (Dinópolis, Institut Català de Paleontologia, Museu Paleontològic d'Elx).
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE2 : Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE20 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21 : Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22 : Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE23 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE3 : Conèixer i entendre la paleodiversitat dels éssers vius, les seues relacions ecosistèmiques i la distribució paleogeogràfica dels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE5 : Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, pel que fa a la irrepetibilitat i contingència i als aspectes vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7 : Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE9 : Conèixer la naturalesa del registre estratigràfic, les discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diversos tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el rebliment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2 : Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conéixer la teoria de l'evolució, els postulats, els àmbits d'aplicació i l'impacte en el desenvolupament de la ciència. Fer comprendre la naturalesa històrica del procés evolutiu, tant en els aspectes d'irrepetibilitat i contingència, com en els vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat. Reconéixer que, sent la biodiversitat el producte de l'evolució com a procés, aquest només pot ser mostrat pel registre fòssil, que permet l'ordenació històrica dels esdeveniments. Comprendre també que la biodiversitat, en tot moment, ha sigut el producte de l'originació de noves espècies acompanyat de l'extinció d'unes altres ja existents. Entendre, igualment, la importància d'esdeveniments com ara les crisis majors (extincions en massa), que permeten examinar l'abans i el després de l'esdeveniment i derivar-ne conseqüències pràctiques. Comprendre la dimensió temporal de l'origen i evolució de la vida i les implicacions que té. Conéixer els diversos tipus de sistemes de classificació. Conéixer els grans grups taxonòmics i la posició en la reconstrucció filogenètica universal. Discriminar entre homologies i homoplàsies. Reconéixer les categories taxonòmiques i emprar les regles de nomenclatura biològica. Conéixer les normes que cal seguir per a establir grups d'organismes. Diferenciar entre selecció natural i evolució. Construir i interpretar arbres filogenètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 38351
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,36
Crèdits pràctics: 0,44
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,36
  Crèdits pràctics: 0,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix