Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÚS DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR PER A LA PREPARACIÓ DE NANOESTRUCTURAS I NANOMATERIALES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se pretende presentar a los alumnos temas avanzados sobre la química supramolecular y su utilidad para obtener nanoestructuras y nanomateriales de interés en cuanto a sus aplicaciones químicas (catálisis, sensores), físicas (magnetismo y electrónica molecular) y biomédicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02 : Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE04 : Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.
 • CE05 : Adquirir els coneixements conceptuals de la química supramolecular que siguen necessaris per al disseny de nous nanomaterials i nanoestructures.
 • CE06 : Conèixer les principals tècniques de nanofabricació de sistemes moleculars.
 • CE09 : Adquirir coneixements conceptuals sobre els processos d'autoassemblatge i autoorganització en sistemes moleculars.
 • CE13 : Conèixer les principals aplicacions biològiques i mèdiques d'aquesta àrea.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende presentar a los alumnos temas avanzados sobre la química supramolecular y su utilidad para obtener nanoestructuras y nanomateriales de interés en cuanto a sus aplicaciones químicas (catálisis, sensores), físicas (magnetismo y electrónica molecular) y biomédicas.

 

 

Dades generals

Codi: 38306
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix