Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NANOMATERIALES MOLECULARS: MÈTODES DE PREPARACIÓ, PROPIETATS I APLICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En el contexto del Máster se pretende que el alumno adquiera el conocimiento necesario sobre aspectos básicos de la Nanociencia junto a sus implicaciones en el diseño y fabricación de nuevos materiales moleculares de propiedades no convencionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02 : Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE04 : Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.
 • CE05 : Adquirir els coneixements conceptuals de la química supramolecular que siguen necessaris per al disseny de nous nanomaterials i nanoestructures.
 • CE10 : Conèixer l'estat de la qüestió en nanomaterials moleculars amb propietats òptiques, elèctriques o magnètiques.
 • CE11 : Avaluar les relacions i diferències entre les propietats macroscòpiques dels materials i les propietats dels sistemes unimoleculars i els nanomaterials.
 • CE14 : Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels nanomaterials moleculars i ser capaç de situar-les en el context general de la ciència de materials.
 • CE16 : Conèixer les principals aplicacions de les nanopartícules i dels materials nanoestructurats, obtinguts o funcionalitzats mitjançant una aproximació molecular, en magnetisme, electrònica molecular i biomedicina.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno adquiera el conocimiento necesario sobre aspectos básicos de la Nanociencia junto a sus implicaciones en el diseño y fabricación de nuevos materiales moleculares de propiedades no convencionales.

 

 

Dades generals

Codi: 38305
Professor/a responsable:
UNTIEDT LECUONA, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix